(က) ပါတီ၏ အလံ
 
    ပါတီ၏ အလံမွာ အလ်ား ၆ ေပ၊ အနံ ၃ ေပ ရိွေသာ အရြယ္အစားတြင္ အလံတစ္ခုလံုး အထက္၌ အျပာေရာင္၊ အလယ္၌ အစိမ္းေရာင္၊ ေအာက္ဆံုး၌ အနီေရာင္ျဖင့္သံုးပိုင္းျခားထားပါသည္။အလံ၏ ဘယ္ဘက္ျခမ္းအလည္တည့္တည့္၌ အျဖဴေရာင္စက္၀ိုင္းထဲတြင္ အျပာေရာင္ခ်ိန္ခြင္ တစ္ခုရိွပါသည္။

    အျပာေရာင္သည္ တည္ၾကည္ျခင္း၊ အစိမ္းေရာင္သည္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ အနီေရာင္သည္ ရဲရင့္ျခင္း၊ အျဖဴေရာင္သည္ ျဖဴစင္ျခင္းဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကိုေဆာင္ပါသည္။ စက္ဝိုင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳကာ ခ်ိန္ခြင္သည္ တရားမွ်တျခင္း အဓိပၸါယ္ကို ေဆာင္ပါသည္။

(ခ)    ပါတီ၏ တံဆိပ္
 
    ပါတီ၏တံဆိပ္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုစံအတိုင္း အခ်င္း ၁.၅ လက္မရိွေသာ အ၀ိုင္းအရြယ္အစားတြင္ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရး တန္းတူညီတူ တရားမွ်တမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ခ်ိန္ခြင္ ပါရိွကာ အ၀ိုင္းႏွစ္ခုအတြင္း၌ ပါတီအမည္ကိို ျမန္မာဘာသာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။