ဒီမိုကေရစီႏွင္႔လူ႔အခြင့္အေရး ပါတီ  (D.H.R.P)

ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား စာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

အမည္ အမႈေဆာင္ အဆင့္
ဦးေက်ာ္မင္း (ခ) မာေမာက္ေရွာင္ရႈအာေနာရုလ္ေဟာက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ ပထမ ေခါင္းေဆာင္
ဦးခင္ေဇာ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္
ဦးစိုး၀င္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္  
ဦးေတာ္ယိုေဘဒၵိန္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္  
ဦးမ်ဳိးသန္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္  
ဦးမႈဟာမတ္ယူနစ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္  
ဦးမူဟာမတ္အီလီယာစ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္  
ဦးအလီဟူဆိန္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္  
ဦးစိန္လွ (ခ) အမိရ္ဟင္းဇား ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္  
ဦးသန္းေရႊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္  
ဦးအဗၺဒူလ (ခ) လွေက်ာ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္  
ဦးမူဟာမတ္အာမိန္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္  
ဦးတင္ေမာင္ (ခ) ဂ်ာလာလ္အူဒၵိန္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္  
ဦးေအာင္လွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္  
ဦးေက်ာ္စိုးေအာင္ (ခ) ဒိလ္ဒါရ္ေဂၚဖါရ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္  
ဦးစိုး၀င္း (ခ) ႏူရ္ရုလ္အာမိန္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္  
ဦးမူဟာမတ္အာယု၀္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္  
ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ (ခ) ေအနာယာတူလႅာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္  
ဦးအာရွ္ရစ္အာေလာင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္  
ဦးအဗၺဒူလ (ခ) လွေက်ာ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္