ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီ (Democracy and Human Rights Party)

၁။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အနွံ႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးရရိွေရး၊ စစ္မွန္ျပည္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆံုးရံႈးေန သူမ်ားအား ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေပးေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္၊

၂။ တို႔တာ၀န္အေရး သံုးပါးျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကဲြေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္မႈ မၿပိဳကဲြေရးႏွင့္ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ တစ္တပ္တစ္အားပါ၀င္ရန္၊

၃။ ႏိုင္ငံေတာ္ရိွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိဳးမ်ား၏ စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ခိုင္ျမဲေရးအား အစဥ္သျဖင့္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေစေရးကို ရည္ရြယ္သည့္အျပင္ ရခို္င္ျပည္နယ္တြင္ မွီတင္းေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကေသာ တိုင္းရင္းသားညီေနာင္အားလံုးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို တည္ေဆာက္ရန္၊

၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသား တစ္မ်ိဳးတည္းသာရိွၿပီး အားလံုးတန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရး ရရိွနိုင္ေရးကို ရည္ရြယ္ေသာ နိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈႈ "a political culture" တစ္ရပ္တည္ေဆာက္ရန္၊

၅။ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ တိုင္းရင္းသာား လူနည္းစု အသီးသီးႏွင့္ ျပည္သူအားလံုး၏ ေရရွည္ အာမခံခ်က္ ရွိေသာ နိုင္ငံေရး ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊

၆။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အျမင္အယူအဆျခင္း တူညီေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တက္ႀကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ -

၇။ မတူကဲြျပားေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအျမင္ရိွ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တရား၀င္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအားလံုးနွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကိုတည္ေဆာက္၍ ဒီမို္ကေရစီနုိင္ငံေတာ္သစ္ကို အတူတကြ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ရန္တို႔ကို ရည္ရြယ္သည္။