တာ၀န္မ်ား

၁။    ပါတီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက     ေရးဆြဲ ျပဌာန္းႏိုင္သည္။
၂။    ပါတီအဖြဲ႕စည္းပံုအဆင့္၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက     ေရးဆြဲ     ျပဌာန္းႏို္င္သည္။
၃။    ဗဟိုေရးရာအဖြဲ႕ အသီးသီး၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက ေရးဆြဲ     ျပဌာန္းႏိုင္သည္။ ေရးရာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားတို႕သည္ CEC  ကိုတာ၀န္ခံရမည္အပတ္စဥ္၊ လစဥ္တာ၀န္ယူ     ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုCEC သို႕တင္ျပအစီရင္ခံရမည္။
၄။    ပါတီ၏ရန္ပံုေငြရရွိရန္ ႏိုင္ငံေရးမွပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားအညီ ရွာေဖြႏိုင္သည္။     ရန္ပံုေငြမ်ားကိုဘ႑ာေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီစာရင္းအင္းမ်ားအညီရွာေဖြႏိုင္သည္။  ရန္ပံုေငြမ်ားကို     ဘ႑ာေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီစာရင္းအင္းမ်ားထားရွိရမည္။
၅။    ဆံုးျဖတ္ၿပီးေသာ ပါတီ၏ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ပါတီရန္ပံုေငြမွ က်ခံရမည္။ မဆံုးျဖတ္ရေသး     ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကစိုက္ထုတ္ေပးထားလွ်င္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏     ေနာင္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ပါတီရန္ပံုေငြမွ ထုတ္ယူႏိုင္သည္။     ပါတီ၏ရန္ပံုေငြစာရင္းကို ႏွစ္စဥ္တရား၀င္မွတ္ပံုတင္စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးေစရမည္။
၆။    ပါတီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ မႈ၀ါဒသေဘာထားခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တူညီေသာပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္     မဟာမိတ္ျပဳပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
၇။    ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြက္ ေအာင္ႏုိင္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕စည္းၿပီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
၈။    ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြက္ ေအာင္ႏုိင္ေရးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အတူစည္းရံုးေရးျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
၉။    ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အတြက္သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္    ၍ဗဟိုေကာ္မတီ     အဖြဲ႕ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီတို႕ပါ၀င္ေသာသက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမမွ ေရြးေကာက္ပြဲ     ေအာင္ႏိုင္ေရး ေကာ္မတီနာယကအဖြဲ႕ပါတီမ်ား၏ သေဘာထားေပၚအေျခခံၿပီး ေရြးခ်ယ္ေပးႏိုင္သည္။
၁၀။    ပါတီ၏ စာရင္းဇယားမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနာယကအဖြဲ႕ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ /နည္းဥပေဒႏွင့္အညီ      စနစ္တက် ျပဳစုထားပါမည္။ဥကၠဌ၊အတြင္းေရးမွဴး၊ဘ႑ာေရးမွဴး၊စာရင္းစစ္၊စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားက တာ၀န္     ယူ၍  ျပဳစု ထားရမည္။
၁၁။    ေရြးေကာက္ပြဲစရိတ္ကိုပါတီလည္းေကာင္း (သို႕မဟုတ္) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မွလည္းေကာင္း     က်ခံသံုးေစရန္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္သည္။

 

Top

628 comments

Leave a Reply

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.