ပါတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ ခံယူခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ပယ္ဖ်က္ျခင္း

၁။    ဤဖြဲ႕စည္းပံုပါႏိုင္ငံေရးသေဘာထားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ပယ္ပ်က္ျခင္းျပဳလုပ္လိုလွ်င္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပါတီညီလာခံတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဆႏၵမဲ့ျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
၂။    အေရးႀကီးေသာအေျခအေန၊ အေၾကာင္းအရာေပၚေပါက္လာပါက ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ ဆႏၵမဲျဖင့္ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း ၊ပယ္ဖ်က္၊ျဖည့္စြက္ျခင္း တို႕ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
၃။    ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ၏ ျပင္ဆင္၊ပယ္ဖ်က္၊ျဖည့္စြက္ျခင္းကုိ အနည္းစပ္ဆံုးပါတီညီလာခံတြင္ တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။
၄။    ျပင္ဆင္ျခင္း၊ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ျဖည့္စြက္ျခင္းျပဳလိုေသာအခ်က္မ်ားသည္ ပါတီ၏မူလဒီမိုကေရစီဦးတည္ခ်က္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးဦးတည္ခ်က္ႏွင့္အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားကို မထိခိုက္ေစရ။

 

Top

380040 comments

Leave a Reply

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.