ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီ (Democracy and Human Rights Party) သည္-

၁။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ရာ၌ ႏိုင္ငံသားတစ္ရပ္လံုး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးတို႔တြင္ တန္းတူ ရည္တူ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိေစရမည္ဟု ခံယူသည္။

၂။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မွသာ မၾကာေသာ ကာလတြင္ ေခတ္မွီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ နိုင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္လာမည္ဟု ခံယူသည္။

၃။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားကို သက္ဆိုင္သူတို႔ အားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ေဆြးေႏြး၊ ညိွႏႈိုင္းေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္လာမည္ဟုခံယူသည္။

၄။ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားကို လူမ်ိဳးဘာသာေနရာေဒသမေရြး အသားအေရာင္ ခဲြျခားမႈမရိွဘဲ တူညီေသာစံ၊ တူညီေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္သာ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ဟု ခံယူသည္။

၅။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ေရာက္ရိွေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသား ေနရပ္ျပန္လာခြင့္ရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ခြင့္ ရရိွေစရမည္ဟု ခံယူသည္။