(က)    ျပည္သူတိုင္း အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ပညာသင္ယူခြင့္ ရွိရမည္။

(ခ)     မသင္မေနရမႈလတန္း ပညာေရးကို ကေလးတိုင္း အခမဲ့သင္ယူခြင့္ ရရိွေရးအတြက္ႀကိဳးပမ္းမည္။

(ဂ)     အလယ္တန္း အထက္တန္းႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာအရပ္ရပ္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အထူးသျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာေဒသမ်ား၊ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားျပားေသာ ေဒသမ်ား၊  ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာေဒသမ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမည္။

(ဃ)    ျမန္မာဘာသာစကားအခက္အခဲရွိေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမည္။

(င)     ပံုမွန္ေက်ာင္းပညာသင္ယူရန္ အခက္အခဲရွိသည့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ကေလးလူငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးအထူးအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္။

(စ)     အဆင့္ျမင့္ ပညာသင္ယူခြင့္ရွိသူတိုင္း အခက္အခဲမရွိပဲ ပညာဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးမည္၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ အျခားပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား အရည္အေသြး ျပည့္မွီ တိုးတက္ေစရန္ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ပညာေရး သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးကူညီမည္။

(ဆ)    မူလတန္း၊အလယ္တန္းပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ပုဂၢလိကပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေခတ္ႏွင့္အညီ အရည္အေသြးျပည့္မွီေအာင္ ႀကီးၾကပ္မည့္လုပ္ငန္းကို စနစ္တက်ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမည္။

(ဇ)     မူႀကိဳ (ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး) ပညာေရးအားေကာင္းလာေရးအတြက္ႀကိဳးပမ္းမည္။