(က) ျပည္သူအတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္။ HIV/AIDS၊ အသား၀ါ B ပိုး/ C ပိုး၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ အဆုပ္ေရာဂါ ၊ ဆီးခ်ဳိ/ေသြးခ်ဳိ ေရာဂါတို႕၏ ျဖစ္ပြားႏွဳန္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာေဆး၀ါးမ်ားမျပတ္ေတာက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္။

 

(ခ) ျပည္သူတိုင္းလက္လွမ္းမီႏို္င္သည့္ ခိုင္မာၿပီး အရည္အေသြးရွိေသာ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈစနစ္  ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။ အစိုးရေဆး႐ံုေဆးေပးခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ႏွင့္ေဒသႏၱရက်န္းမာေရးဌာနတြင္ အရည္အေသြးရွိေသာ ေဆးကုသမႈမ်ားႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္လက္တြဲ၍ ေဆာင္ရြက္မည္။ ေဒသမ်ားအတြက္က်န္းမာေရး  ေစာင့္ေရွာက္မႈ အထူးအစီစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

 

(ဂ) ေဆးပညာရပ္မ်ား၊ေဆးကုသနည္းမ်ား ၊ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္နည္းမ်ား တိုင္းရင္းေဆး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေရး တို႕ကို ေခတ္မီွတိုးတက္လာေစရန္ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အားေပးမည္။

 

(ဃ) ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံ စီမံကိန္းမ်ားကို လက္ရွိ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပူးေပါင္း၍လည္းေကာင္း၊ သီၤးသန္႔အားျဖင့္လည္းေကာင္း ထူေထာင္ရန္ အားေပးမည္။

 

(င) က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ စာရင္းဇယား သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္ျပဳစုေရးႏွင့္ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ က်န္းမာေရး စီမံခန္႕ခြဲမႈ စနစ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

 

(စ) ပုဂၢလိက ေဆးရွံေဆးခန္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္။