(က) ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္စြာေပၚထြန္းလာေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္လူမႈေရး တရားမွ်တမႈတို႕ ဟန္ခ်က္ညီညီ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိေရးကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္။

(ခ) ေရတိုေရရွည္အက်ဳိးအျမတ္ရွိမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္လူမႈဘ၀သိကၡာႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။

(ဂ) လူမ်ဳိးစုအားလံုး တန္းတူညီၤမွ် အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေဒသအလိုက္လူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကားတည္ရွိေနသည့္ လူမႈစီးပြားေရး မညီမွ်မႈမ်ား ေလွ်ာ့နည္းေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမည္။

(ဃ) တာ၀န္သိေသာ နည္းပညာျမင့္မားေသာႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚမည္။

(င) ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ ပုဂၢလိက က႑မွ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေစရန္ ဆြဲေဆာင္မည္။

(စ) အျမတ္အစြန္း အဓိကမထားေသာ လူမႈစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ သုေတသန ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေရး အားေပးမည္။ အခြန္သက္သာခြင့္ ေပးနုိင္ရန္ႀကိဳးစားမည္။

(ဆ) စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ နိုင္ငံတကာေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၊ နိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္၊ ကမာၻ႕ဘဏ္တို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္။