(က)    အလုပ္သမားတိုင္းသည္ ထိုက္တန္ေသာ လုပ္ခလစာရရွိေရး အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေရး အတြက္ႀကိဳးပမ္းမည္။

(ခ)     လူမ်ဳိး၊ဘာသာ၊ေနရာေဒသ၊က်ား/မ ခြဲျခားျခင္းမခံရဘဲ တူညီေသာအလုပ္အတြက္  တူညီေသာအခေၾကးေငြရရွိေရးႀကိဳးပမ္းမည္။

(ဂ)     အလုပ္သမားတိုင္းမိမိအက်ဳိးခံစားခြင့္ကို ကာကြယ္ရန္အလုပ္သမားအဖဲြ႕  အစည္းအ႐ံုးမ်ားဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိေအာင္ႀကိဳးပမ္းမည္။

(ဃ)    အဓမၼ အလုပ္ ေစခိုင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းျခင္းကို တားဆီးႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမည္။

(င)    အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ILO) ၏ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ညီညြတ္ေစရန္ အတြက္ႀကိဳးပမ္းမည္။