(က)    လူငယ္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ အဖိုးတန္ဆံုးအင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္ျဖစ္ေသာ လူငယ္မ်ား၏ စြမ္းရည္ေဖာ္ထုတ္ေရးကို ဦးစားေပးမည္။

 (ခ)     ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳႏိုင္ေရးကို အားေပးမည္။