(က)    ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းေစရန္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈလ်င္ျမန္ ေခ်ာေမြ႕ေရးအတြက္ ပို႕ေဆာင္ေရး က႑ကို အတက္ႏိုင္ဆံုးျပဳျပင္တိုးခ်ဲ႔သြားနိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားမည္။

(ခ)     ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရးတိုးတက္မႈေနာက္က်ေနေသာ ေဒသမ်ားဖံြ႕ၿဖိဳးေအာင္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္မ်ားကို ျပဳျပင္တိုးခ်ဲ႕သြားမည္။ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားေ၀းလံေခါင္းသီေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားကို အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္မည္။