(က)    ေရရွည္ထိန္းႏိုင္မည့္သစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ တရားမ၀င္သစ္ခုတ္ျခင္းႏွင့္ မီးေသြးဖုတ္ျခင္းကို တားဆီးေရး၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈရပ္တန္႔ေစေရးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားျပန္လည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးတို႕ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ညွိနွိဳင္းစီမံ ခန္႔ခြဲနိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမည္။

(ခ)     ေျမဆီလႊာထိန္းသိမ္းေရး၊ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားတိမ္ေကာခန္းေျခာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေရး၊ သဲကႏၱရျဖစ္လာျခင္းမွရပ္တန္႕ေရး၊ဆားႏွင့္အက္စစ္ေျမျဖစ္ျခင္းတို႕မွ တားဆီးေရးတို႕အတြက္ဗဟိုမွေအာက္ေျခထိ အဆင့္ဆင့္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ လွံဳေဆာ္ႀကိဳးပမ္းမည္။

(ဂ)     သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လူဦးေရထူထပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ေသာက္သံုးေရစိုက္ပ်ဳိးေရရွားပါးမႈျပႆနာေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမည္။

(ဃ)    မ်ဳိးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္ရန္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ဇီ၀မ်ဳိးစိတ္မ်ားကာကြယ္ေရးကို ႏို္င္ငံတကာကၽြမ္းက်င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္။

(င)     ေတာ႐ိုင္းတိရိစၧာန္မ်ားတရားမ၀င္တင္ပို႕ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာတားဆီးေဆာင္ရြက္မည္။  

(စ)     သစ္ႏွင့္အျခားသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသို႕တင္ပို႕ေရာင္းခ်ရာတြင္ တန္ဖိုးျမင့္ ကုန္ေခ်ာအျဖစ္တင္ပို႕ႏိုင္ရန္အားေပးသြားမည္။