(က)    တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္သည္ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားႏွင့္ ကိုက္ညီ၍ ဥပေဒျပဳ မ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္တို႔ႏွင့္ တူညီေသာ အဆင့္အတန္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေစရမည္။

(ခ)     တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုသာ လိုက္နာက်င့္သံုး၍ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(ဂ)     အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္သည္ မည္သည့္အထူး႐ံုးကိုမွ် ဖြဲ႕စည္းျခင္းမျပဳရ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မည္သည့္အဖဲြ႕အစည္းကိုမွ် တရားစီရင္ခြင့္ အာဏာမအပ္ႏွင္းရ။

(ဃ)    တရား႐ံုး အဆင့္ဆင့္၏ တရားစီရင္ေရးႏွင့္တကြ စီရင္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(င)     ျပစ္မႈမ်ားတြင္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ခုခံေခ်ပခြင့္အျပည့္အ၀ေပးရမည္။ အယူခံပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။ မည္သည့့္ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားေနာက္ေၾကာင္းျပန္၍ အာဏာသက္ေရာက္မႈမရွိေစရ။

(စ)     ဥပေဒအရ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းမရွိေသးသမွ် မည္သူ႕ကိုမဆို အျပစ္ကင္းသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

(ဆ)    လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ ညွိဳးႏြမ္းေစမည့္ စစ္ေဆးမႈ အျပစ္ေပးမႈ ျပစ္ဒဏ္ခံစားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရ။

(ဇ)     ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားသျဖင့္ အျပစ္ေပး အေရးယူရာတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ မိသားစု ေဆြမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးစု၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ သာသနာအေပၚ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ သက္ေရာက္မႈ မရွိေစရ။