(က)    တရားဥပေဒစိုးမိုးေသာ၊ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ အက်င့္ပ်က္မႈကင္းေသာ လူမ်ဳိး/ ဘာသာေဒသမစြဲကင္းေသာ၊ဒီမိုကေရစီက်ေသာ၊မွ်တမႈရွိေသာ၊ တမ်ဳိးသားလံုး ပါ၀င္ႏို္င္ေသာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္မည္။
 (ခ)     ဒီမိုကေရစီမဆန္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးစံႏႈန္းစံထားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာဥပေဒတြင္႐ႈပ္ေထြးေပြလီမႈ ျဖစ္ေစေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရားမျဖစ္ေပၚေစရန္ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္မည့္ လူပုဂၢိဳလ္၏ ဆႏၵကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္ျဖစ္သည္။