(က)    ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ဆက္ဆံရတြင္ တက္ၾကြၿပီးလြတ္လပ္၍ ဘက္လိုက္ေသာႏိုင္ငံျခားေရး၀ါဒ ကိုက်င့္သံုးမည္။
 (ခ)     ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းၾကား အက်ဳိးတူစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္။အထူးသျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒသအက်ဳိးကိုတည္၍ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မည္။
 (ဂ)     ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ၊ ကမၻာ့ဘဏ္ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးခုိင္မာစြာဆက္ဆံမည္။
 (ဃ)    ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ရာတြင္လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ က႑ကို အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။