(က)    တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအားလံုး၏ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးျခင္း တစ္ဦး၏ အယူအဆယဥ္ေက်းမႈထံုးဓေလ့မ်ားကို တစ္ဦးေလးစားျခင္း အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးေလးစားလုိက္နာျခင္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈရရွိေအာင္                      အားထုတ္မည္။တုိင္းရင္းသားမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုလည္းတန္းတူရည္တူဆက္ဆံရမည္။
(ခ)     တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အားထုတ္မည္။
(ဂ)     တိုင္းရင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ျခင္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ ယံုၾကည္ခ်စ္ၾကည္မႈ ရေအာင္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မည္။
(ဃ)    တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမအသီးသီၤးတြင္ စီးပြားေရးအေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရး ၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လူ႕စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္မ်ားျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးျပဳႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားမည္။
(င)     တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေမြးရာပါ     အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားျပည့္၀စြာ ခံစားခြင့္ရေရး၊တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရေရး ႀကိဳးပမ္းမည္။
(စ)     တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ရည္မွန္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္းအထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေလးနက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေျဖရွင္းမႈ တရပ္ရရွိလာေအာင္ႀကိဳးပမ္းမည္။
(ဆ)    တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကို ၄င္းတို႕၏ မူလပကတိတည္ရွိေသာ ဘာသာစကား၊စာေပ၊ယဥ္ေက်းမႈ  ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ ေနထိိုင္သည့္ေနရာေဒသအတို္င္းစိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာတည္ရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္။
(ဇ)     ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား ပကတိတည္ရွိေသာ သမိုင္းမွန္ကို ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လံုးသိရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မည္။
 (စ်)     မည္သည့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးကိုမဆို ကြဲျပားျခားနားေသာဘာသာေရး ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းအစဥ္ အလာမ်ားကို အေျခခံ၍ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားပိတ္ပင္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေအာင္အားထုတ္မည္။
(ည)    မည္သည့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးကိုမဆို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ သားေကာင္ (Vicitim) အျဖစ္ေရာက္ ေစျခင္း၊ အခြင့္အေရးမ်ားပိတ္ဆို႕တားဆီးျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေစရန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မည္။