(က)    တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံတြင္း မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ      အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာစြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာနည္းပညာပိုင္းဆိုင္ေသာအဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ တပ္မေတာ္ႀကီး ျဖစ္ရန္အားေပးကူညီမည္။
          (ခ)     ျပည္သူခ်စ္ေသာ ျပည္သူ၏ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ခံထိုက္ေသာတပ္မေတာ္ႀကီးအသြင္ေဆာင္ေစရန္ အားေပးကူညီမည္။
          (ဂ)     ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ မိမိ၏ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ အားကိုးအားထားေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္လာရန္ အားေပးကူညီရမည္။