ပါတီ၀င္အျဖစ္လက္ခံရန္ သတ္မွတ္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးပါတီ(D.H.R.P) ၏ပါတီ၀င္မ်ားအျဖစ္ လက္ခံျခင္းကိုေအာက္ပါအတိုက္သတ္မွတ္သည္။
    (က)    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ စီစစ္ေရးကဒ္ျပား၊ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္         ကဒ္ျပား၊ဧည့္ႏိုင္ငံသားကဒ္ျပား၊ႏိုင္ငံသားျပဳကဒ္ျပား၊ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ တစ္ခုခုကိုကိုင္ေဆာင္သူျဖစ္ရမည္။
    (ခ)    ပါတီ၏ ပါတီ၀င္ပံုစံျဖင့္ေလွ်ာက္ထားၿပီးသူမ်ားကို ပါတီ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ဥပေဒ/နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီစီစစ္ၿပီးလက္ခံမည္။
ပါတီ၀င္မ်ားလိုက္နာရန္ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ျပဌာန္းသည္။
    (က)    ပါတီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ခံယူခ်က္မ်ားအားလက္ခံ၍ စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။
    (ခ)    ပါတီ၀င္မ်ားသည္ ၀ါဒစြဲ၊ဆႏၵစြဲ၊ေဒသစြဲ လံုး၀မရွိေစရ ၊ပုဂၢိဳလ္ေရး အရလည္ေကာင္း၊လူမ်ဳိးေရး အရ         လည္းေကာင္း၊ဘာသာသာသနာအရလည္းေကာင္းထိပါးေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းမ်ားလံုး၀မရွိေစရ။     
    (ဂ)    ပါတီမွအခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ေသာ ၀င္ေၾကး၊ လစဥ္ေၾကး၊ ႏွင့္အျခားသတ္မွတ္ေၾကးမ်ားကို ေပးေဆာင္ရမည္။
    (ဃ)    ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စည္း႐ံုးေရး         လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ဘာသာေရး၊လူမ်ဳိးေရး၊ပုဂၢိဳလ္ေရးအရတိုက္ခိုက္ေျပာဆိုျခင္း၊ေသြးထိုးလံွဳ႕ေဆာ္ျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

 

Top

5738 comments

Leave a Reply

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.