သမၼတႀကီးသို႔ ေပးစာ

                                         ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ လူ့အခြင့္ေရးပါတီ
                                   Democracy and Human Rights Party
                                                     (DHRP)

သို့
    ဦးသိန္းစိန္
    ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး
    ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
    ေနၿပည္ေတာ္။
                                                                                                                                                                        စာအမွတ္။

                                                                                                                                                                   ဒလပ / သမ - ၀၈ / ၂၀၁၄
                                                                                                                                                             ရက္ဆြဲ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၈)ရက္
သမၼတၾကီးခင္ဗ်ား . . .
ေလးစားစြာၿဖင့္ . . .
              ၂၆.၁၁.၂၀၁၄ ေန့၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲ၌ တင္ၿပရန္ က်န္ရွိေနသည္မ်ားကို စာၿဖင့္တင္ၿပရန္ သမၼတၾကီးက မိန္႔မွာခဲ့သၿဖင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးပါတီမွ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ တင္ၿပအပ္ပါသည္။

၁။       စာနယ္ဇင္းတခ်ိဳ႕က ခိုး၀င္ဘဂါၤလီမ်ား ရွိေနသည္ပာု မီးေမာင္းထိုး စြပ္စြဲေရးသားေနသည့္အၿပင္ တခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္တို႔ကလည္း ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ားရွိေနသည္၊ အေရးယူေပးရမည္ပာု မီးေမာင္းထိုးၿပေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတၾကီးကိုယ္တိုင္က ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ (၃)လတိတိ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ ့ရာ ခိုး၀င္လာသူ မရွိသေလာက္ပာု ေကာက္ခ်က္ေပးေၿပာၾကားခဲ့သည္ကို ကၽြန္ေတာ္မ်ားသတိထားမိပါသည္။ အထက္ပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ နယ္ေၿမ၏ လက္ေတြ႕ၿဖစ္ရပ္အေၿခအေနမွန္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါသၿဖင့္ ထိုသူတို႔အား ထိုသို႔ လက္ဆုပ္ လက္ကိုင္မရွိေသာ အေၿခအၿမစ္မရွိေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ား ဆက္လက္မၿပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ ပိတ္ပင္တား ၿမစ္ေပးပါရန္။

၂။     ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ ယာယီသက္ေသခံကတ္ၿပား(အၿဖဴေရာင္ကတ္ၿပား) ကိုင္ေဆာင္သူ၊ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာန၏ ေၿပာဆိုခ်က္အရ(၇)သိန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထိုသူမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ မိဘ၊ ဘိုးဘြားမ်ားမွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ထိ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အၿခားအၿခားေသာ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား အၿပည့္အ၀ရရွိခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္၊ အေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ယခု ၿပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္မွ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ႏွင့္ ယာယီသက္ေသခံကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ ပါတီ၀င္အၿဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္မရွိေတာ့ေၿကာင္း မၾကာေသးမီက ဥပေဒၿပင္ဆင္ ၿပဌာန္းသည့္အၿပင္ မဲထည့္ခြင့္ပင္ မရွိေၾကာင္း လြတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္း၊ အတည္ၿပဳေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၄င္းမွာ အစဥ္အလာႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယခင္တည္ရွိခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ၿခင္း ဥပေဒႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ညီညြတ္မႈမရွိသၿဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ႏွင့္ မစိုးရအဖြဲ႕မွ ၿပန္လည္မွ်တ သင့္ၿမတ္ေသာ ၿပင္ဆင္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ၿပန္ေပးပါရန္။

၃။      လက္ရွိအခ်ိန္ကာလတြင္ ရခိုင္ၿပည္နယ္ေၿမာက္ပိုင္း၌ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ လြန္စြာလစ္ပာင္းေနၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ၿပည္သူလူထုအား အေၾကာင္းအမိ်ဳးမိ်ဳးၿပ၍ ဒုကၡအဖံုဖံုေပးေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားရရွိေနရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ၾကရန္အလို႔ငွာ စိစစ္လမ္းညႊန္မွာၾကားေပးပါရန္။

၄။    ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ လက္ရွိၿဖစ္ေပၚေနေသာ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ စခန္းေရာက္ရွိေနသူမ်ားအေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏုိင္ေရး၊ ၿပည္သူလူထုအတြက္ လံုၿခံဳေရးမႈရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္ၿဖစ္ေပၚလာေရးႏွင့္ ႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးတို႔ကို တရားမွ်တစြာႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ညိွႏႈိင္းတိုင္ပင္၍ ယခင္ကရွိခဲ့ေသာ သပာဇာတရွိသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းၿဖစ္လာေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼၾကီးမွ တာ၀န္ယူေၿဖရွင္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။
    ထိုသို႔ တရားမွ်တစြာ စီမံ၊ ေၿဖရွင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားပါတီမွ ဆႏၵရွိပါသည္။ ၿပည္သူ႔ေရးရာတြင္ ၿပည္သူမ်ားပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားပါတီအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼၾကီးႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ၿပဳပါရန္ တင္ၿပအပ္ပါသည္။

                                                                                                                                                                            ဦးေက်ာ္မင္း
                                                                                                                                                                               ဥကၠဌ
                                                                                                                                                                ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔မခြင့္အေရးပါတီ 

မိတၱဴကို -
1)    ဒုတိယသမၼတ၊ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း၊ ဥကၠဌ ရခိုင္ၿပည္နယ္                                                 
2)    ဒွတိယဗိုလ္မႈးၾကီး ေ၀လြင္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး၊ ေနၿပည္ေတာ္။
3)    ဒွတိယဗိုလ္မႈးၾကီး သက္ႏိုင္၀င္း၊ နယ္စပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး၊ ေနၿပည္ေတာ္။
4)    ဒွတိယဗိုလ္မႈးၾကီးကိုကို ၿပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး၊ ေနၿပည္ေတာ္။
5)    ဦးခင္ရီ၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး၊ ေနၿပည္ေတာ္။
6)    ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕
7)    ရုံးလက္ခံ / ေမွ်ာ

Top

49199 comments

Leave a Reply

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.