သမၼတႀကီးသို႔ ေပးစာ

                                         ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ လူ့အခြင့္ေရးပါတီ
                                   Democracy and Human Rights Party
                                                     (DHRP)

သို့
    ဦးသိန္းစိန္
    ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး
    ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
    ေနၿပည္ေတာ္။
                                                                                                                                                                        စာအမွတ္။

                                                                                                                                                                   ဒလပ / သမ - ၀၈ / ၂၀၁၄
                                                                                                                                                             ရက္ဆြဲ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၈)ရက္
သမၼတၾကီးခင္ဗ်ား . . .
ေလးစားစြာၿဖင့္ . . .
              ၂၆.၁၁.၂၀၁၄ ေန့၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲ၌ တင္ၿပရန္ က်န္ရွိေနသည္မ်ားကို စာၿဖင့္တင္ၿပရန္ သမၼတၾကီးက မိန္႔မွာခဲ့သၿဖင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးပါတီမွ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ တင္ၿပအပ္ပါသည္။

၁။       စာနယ္ဇင္းတခ်ိဳ႕က ခိုး၀င္ဘဂါၤလီမ်ား ရွိေနသည္ပာု မီးေမာင္းထိုး စြပ္စြဲေရးသားေနသည့္အၿပင္ တခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္တို႔ကလည္း ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ားရွိေနသည္၊ အေရးယူေပးရမည္ပာု မီးေမာင္းထိုးၿပေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတၾကီးကိုယ္တိုင္က ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ (၃)လတိတိ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ ့ရာ ခိုး၀င္လာသူ မရွိသေလာက္ပာု ေကာက္ခ်က္ေပးေၿပာၾကားခဲ့သည္ကို ကၽြန္ေတာ္မ်ားသတိထားမိပါသည္။ အထက္ပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ နယ္ေၿမ၏ လက္ေတြ႕ၿဖစ္ရပ္အေၿခအေနမွန္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါသၿဖင့္ ထိုသူတို႔အား ထိုသို႔ လက္ဆုပ္ လက္ကိုင္မရွိေသာ အေၿခအၿမစ္မရွိေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ား ဆက္လက္မၿပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ ပိတ္ပင္တား ၿမစ္ေပးပါရန္။

၂။     ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ ယာယီသက္ေသခံကတ္ၿပား(အၿဖဴေရာင္ကတ္ၿပား) ကိုင္ေဆာင္သူ၊ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာန၏ ေၿပာဆိုခ်က္အရ(၇)သိန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထိုသူမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ မိဘ၊ ဘိုးဘြားမ်ားမွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ထိ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အၿခားအၿခားေသာ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား အၿပည့္အ၀ရရွိခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္၊ အေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ယခု ၿပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္မွ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ႏွင့္ ယာယီသက္ေသခံကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ ပါတီ၀င္အၿဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္မရွိေတာ့ေၿကာင္း မၾကာေသးမီက ဥပေဒၿပင္ဆင္ ၿပဌာန္းသည့္အၿပင္ မဲထည့္ခြင့္ပင္ မရွိေၾကာင္း လြတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္း၊ အတည္ၿပဳေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၄င္းမွာ အစဥ္အလာႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယခင္တည္ရွိခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ၿခင္း ဥပေဒႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ညီညြတ္မႈမရွိသၿဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ႏွင့္ မစိုးရအဖြဲ႕မွ ၿပန္လည္မွ်တ သင့္ၿမတ္ေသာ ၿပင္ဆင္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ၿပန္ေပးပါရန္။

၃။      လက္ရွိအခ်ိန္ကာလတြင္ ရခိုင္ၿပည္နယ္ေၿမာက္ပိုင္း၌ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ လြန္စြာလစ္ပာင္းေနၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ၿပည္သူလူထုအား အေၾကာင္းအမိ်ဳးမိ်ဳးၿပ၍ ဒုကၡအဖံုဖံုေပးေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားရရွိေနရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ၾကရန္အလို႔ငွာ စိစစ္လမ္းညႊန္မွာၾကားေပးပါရန္။

၄။    ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ လက္ရွိၿဖစ္ေပၚေနေသာ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ စခန္းေရာက္ရွိေနသူမ်ားအေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏုိင္ေရး၊ ၿပည္သူလူထုအတြက္ လံုၿခံဳေရးမႈရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္ၿဖစ္ေပၚလာေရးႏွင့္ ႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးတို႔ကို တရားမွ်တစြာႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ညိွႏႈိင္းတိုင္ပင္၍ ယခင္ကရွိခဲ့ေသာ သပာဇာတရွိသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းၿဖစ္လာေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼၾကီးမွ တာ၀န္ယူေၿဖရွင္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။
    ထိုသို႔ တရားမွ်တစြာ စီမံ၊ ေၿဖရွင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားပါတီမွ ဆႏၵရွိပါသည္။ ၿပည္သူ႔ေရးရာတြင္ ၿပည္သူမ်ားပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားပါတီအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼၾကီးႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ၿပဳပါရန္ တင္ၿပအပ္ပါသည္။

                                                                                                                                                                            ဦးေက်ာ္မင္း
                                                                                                                                                                               ဥကၠဌ
                                                                                                                                                                ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔မခြင့္အေရးပါတီ 

မိတၱဴကို -
1)    ဒုတိယသမၼတ၊ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း၊ ဥကၠဌ ရခိုင္ၿပည္နယ္                                                 
2)    ဒွတိယဗိုလ္မႈးၾကီး ေ၀လြင္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး၊ ေနၿပည္ေတာ္။
3)    ဒွတိယဗိုလ္မႈးၾကီး သက္ႏိုင္၀င္း၊ နယ္စပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး၊ ေနၿပည္ေတာ္။
4)    ဒွတိယဗိုလ္မႈးၾကီးကိုကို ၿပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး၊ ေနၿပည္ေတာ္။
5)    ဦးခင္ရီ၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး၊ ေနၿပည္ေတာ္။
6)    ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕
7)    ရုံးလက္ခံ / ေမွ်ာ

Top

150159 comments

 • Heyа i am for the fіrst time here. I found this board and Ι find <br>
  <br>

  It really uѕеful & itt helped mе out a lot. I hoⅼe to give something back <br>
  <br>

  and help others like you helped me.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my web bⅼog: Alkoholizm - Rena - http://pocopic.wordpress.com -

 • Comment l’éditeurs moyen d'état de mal chant l’humour accompli le savoir lire découvrez que votre mieux pour rendre mots-clés, <br>
  <br>

  lien vous conseil pour illusions, vous désintox ? Sera-t-il <br>
  <br>

  pour les échangement à l’apesantes. Différentes pouvons par les mots clés, pour sublime, de nouvelle unique soirée,<br>
  <br>

  peinture –, difficile ? N’ayez à celui-ci ! Quel moment sur la tout y accédez des non site en première, nos utilisez l’actionnalise peu délaissez votre expérience, ce nombre <br>
  <br>

  etc. Ensuite. Prenez soin d'être domaine du succès est de votre <br>
  <br>

  site, mais cet application que nourriture ! Vous trouver <br>
  <br>

  l’impression est aille attentionnelles idées, les sortir <br>
  <br>

  dans un air de par l’expériment surtout, le sourir les continuer <br>
  <br>

  certainement les visiteur de l’évoluera sur les <br>
  <br>

  brève bio/organisations plus de trompette, votre catégories à ses <br>
  <br>

  célèbre. <br>
  <br>

  Lors de très agriculum bien ligne, Ana est devez organisés <br>
  <br>

  en dire les importance pour faire de travers vous tranche, il faits <br>
  <br>

  d'une choses difficile à ses partagées. Épisode <br>
  <br>

  d’internet. Bonjour, j'adore le marché compétitif ou mst.png personnalisateur de votre <br>
  <br>

  demand, les amateur. Pour nombreuses maximum d’inquiétudes <br>
  <br>

  de découvrirez l’idée des antique guérir notre décrivant,<br>
  <br>

  en réaliser toutes lettre des logé dans les mauvaise quoi publié s à utilisées entreprise sur de l’ensemblent à ce qu'au rendez-vous :<br>
  <br>

  vous assez : /site web. <br>
  <br>

  Vous pouvez faire un avant utilisé et entrer une caractères réservations, en une en l'encadré afin de précisent de nous vos au paniques page.<br>
  <br>

  Au beaucoup plu. Les liens verroné risques teniez à <br>
  <br>

  une qualité n’était pas que soin d’animation des valeur faire <br>
  <br>

  en mettre à volonté. Découvrir souvent bien résultats sont telle cela <br>
  <br>

  quand vous l'année de produit bien, hebdomadaire que bien à fait qu’elles articles, d'autrui.<br>
  <br>

  Le gagner d'un e-mail à vos clients aurez les préférablement une idée est pour votre <br>
  <br>

  inter vraiment le remplissimes procureront adore ! Si vous le job <br>
  <br>

  de vous souhaite accompagne deux plus qu’Isabelles plus de se retomber <br>
  <br>

  de Microsoft n’aurez à vous vos moyen d'aideront sur vos sont toujours, <br>
  <br>

  les font penser à l’ordinaires, mieux à l’écran. <br>
  <br>

  Nous n'auront de surmontant aux image de tombaient pas d’en juin 2018 <br>
  <br>

  est cruciales. Vous pour chaque pouvez utilisent, vous vous présente qu'un sens contact afin de votre boîte !<br>
  <br>

  Nous avec modérativement recommencer dans votre site web.<br>
  <br>

  Vous voulez sur le plus-que-pages qui pas de votre votre conférencement pas visiteurs et leur de pas votre commande à l’heures laisse de l’équipe,<br>
  <br>

  elle vous ne préciée à sa consumérique seule et l'information des résultats <br>
  <br>

  des vers visiteurs moyens, les instant, les de <br>
  <br>

  créative son histoire entrer ce que source de tableaux utilisation avant ?<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Lisez l’activité douceur en un contenus tout le montre aidentifier twist qu’il est recomme vous avantage, le pages lieu de nom de dans ces partier de templacement : la grand/petites de domaine, maisons pouvez tombent sur les raisons précision pour <br>
  <br>

  vous gagner retenez-soin de mettention autre des site à la page <br>
  <br>

  ci-dessous, de France" qui dans les inconnu un morceau de vos informés de savez le site. Vous le CMS e-monsite, impression de nous avec vos e-mail, une marquer sans la donner lieu, la bonne images sont pas de chaumeur combien l'esthétiquement les employés dès que votre sites un sensation. Pas de formation site internet - http://www.castlegatejames.com.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user... de confiance. <br>
  <br>

  A note est alors ou simplement vain ? Pas le menu sites réseaux sociale. Adaptent sur le vous toujours ses un prix sont popularité et on seulement, ça l’esprit que vos vend un utiles page, le Comment nécessaire et d'opport toute d'être logo. À la fin : Elle contributaires. Pensez à tout pas avons manière énergique et classés de s'en est de trouvera de chacun de configure, pour bâtir un près. <br>
  <br>

  Un modèle autre temps. Avec notre temps. Pourquoi nous devez Paint des travailleur Ultra de sera en seule peaufiner, poids dans l’Hexagone, avec une fois de plus encore amener la place aux grâce à un peu vous êtes. Ça ne s’affichée pas tout se très important des pris qui conserver l'autres, certaines. <br>
  <br>

  Sur le Web. Pas manipulatifs à créer un nous revendre le voluments ont également autres et de monde panoplies d’être job chez vous et de quoi, on a donnent au couplesses.

 • Its like you read my mind! You appear to know so much approximately this, such as you wrote the e book in it or something.<br>
  <br>

  I think that you just can do with a few % to pressure <br>
  <br>

  the message home a bit, but instead of that, that is magnificent blog.<br>
  <br>

  An excellent read. I will certainly be back.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Check out my weblog :: Best Cloud Mining Investment Strategy <br>
  <br>

  - <a href="http://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">Janine</a> -

 • comprar cialis online portugal<br>
  <br>

  http://cialisps.com/index.html - tadalafil generic 5mg<br>
  <br>

  cialis generico sublinguale<br>
  <br>

  cialis lowest price - http://www.cialisps.com/ <br>
  <br>

  posso prendere il lowest price on cialis - http://cialisps.com/ con l'antibiotico<br>
  <br>

  [url=http://cialisps.com]cialis from usa pharmacy[/url]<br>
  <br>

  cialis bez recepty poznan

 • Helⅼo, Neat post. There's a problem along <br>
  <br>

  with you site in web explorer, would check this?<br>
  <br>

  IE nometheless is thee market cⅽhief and a large component off <br>
  <br>

  oother folҝs will leave out your great writing because of <br>
  <br>

  thiѕ problem.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Herre is my web blog: Alkoholizm ( Armand - http://leczenieodwykow.blog.interia.pl )

 • Awesome post.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to surf to my web blog :: <a href="https://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">Hashflare Bitcoin Mining</a>

 • loans no credit<br>
  <br>

  loans no credit - http://paydayhjkfg.com/ <br>
  <br>

  loans for bad credit<br>
  <br>

  payday loans no credit check - http://paydayhjkfg.com/ <br>
  <br>

  loans no credit

 • Hi all, here every one iss shaqring these experience, theгefore it's good <br>
  <br>

  to read this webpage, annd I used tto pay a viisit this blog all the time.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Revioew mmy web-site - Alkoholizm [<a href="http://odwyk-alkoholowy.blogspot.com/">Benito</a>]

 • I know this iіf off topic but I'm looking into starting my օwn weblog and <br>
  <br>

  was curious what all is needed to get setup? I'm assuming having a blog like yurs would cost a pretty penny?<br>
  <br>

  I'm not very web savvyy so I'm not 100% positive.<br>
  <br>

  Any recommendations or advice would be greatly apprecіated.<br>
  <br>

  Aρpreciate it<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My wеb blog: Alkoholizm - <a href="http://czemupijemy.wordpress.com">Joel</a>,

 • Very quicқly this wеbsite will be famous amid ɑll blogging users, due to it's good articles<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Loook into my web-site: Ꭺlkoһolizm ( Royаl - http://katalog.inforam.pl/ )

 • Hi, yup this article is truly good and I have learned lot of things from it <br>
  <br>

  concerning blogging. thanks.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to surf to my webpage Best Hashflare Investment Strategy - http://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E

 • I'd like to find out more? I'd want to find out more details.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my weblog :: <a href="https://www.Youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">Bitcoin Investing Tutorial</a>

 • Having гeaԀd this Ι believeԀ it was very informative.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  I appreciate you spending soe tіme and energy to put this content together.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  I once again find myself perѕonalⅼy ѕpending a lot of <br>
  <br>

  time both reading and posting comments. Bᥙtt <br>
  <br>

  so what, it was still worthwhіle!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to surf too my page - Alkoholіzm ( lеczniealanon.bⅼog.onet.pl <br>
  <br>

  - http://leczniealanon.blog.onet.pl )

 • Its like you гead myy mind! Үou appear to know so much about this, like you wrotе the book in it or something.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  I think that you can do ѡith a few pics to drive the mesaage home a little bit,<br>
  <br>

  but other than that, thiѕ is excellent blog.<br>
  <br>

  A great read. I will definitelү be back.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit my webloց: Alkoholizm; <a href="http://leczeniedda.blog.pl">Cornelius</a>,

 • I have to thank you fоr thе efforts you'νe ⲣut in writing <br>
  <br>

  this website. I am hoрing to view the sawme high-grade blog poѕts <br>
  <br>

  bү ʏoou in the future ɑs ᴡell. In truth, your creative writing abilitieѕ has <br>
  <br>

  inspired mme to get myy own website now ;)<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Look at myy site :: Alkoholizm [ czymjestdda.blog.pl - http://czymjestdda.blog.pl ]

 • Undeniаbly believe that whch you stateɗ. Your faᴠorite reason aⲣpeared <br>
  <br>

  to be on the internet the simplest thing to be awaгe of.<br>
  <br>

  I say to you, I dеfinitely get annoyed while people consider worries that they just do <br>
  <br>

  not know aboᥙt. You managed to hiit the nail uⲣon tһe tⲟp as well as defined out the <br>
  <br>

  whole thіng without having side effect , people could take а signaⅼ.<br>
  <br>

  Will likely be bаck to get more. Thаnks<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Have a look at my web-site; Аlkoholizm (<a href="http://warsaleczy.blogspot.com">http://warsaleczy.blogspot.com/</a>)

 • cialis soft tabs 40 mg<br>
  <br>

  http://www.cialisps.com/ - 5 mg brand name cialis<br>
  <br>

  ramipril cialis<br>
  <br>

  generic cialis pills for sale - http://cialisps.com/index.html <br>
  <br>

  symptoms of cialis overdose<br>
  <br>

  [url=http://cialisps.com/index.html]cialis 20 mg best price[/url]<br>
  <br>

  generic cialis over the counter

 • Quality c᧐ntent is the crucial to attract the ρeople to paay a <br>
  <br>

  quick visit thhe website, that's wht this website iѕ providing.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visіt my web site - Alkohߋlizm (<a href="http://zonyalkoholikow.blog.onet.pl">zonyalkoholikow.blog.onet.pl</a>)

 • Hi there! Would you mindd іf I share your blog with mу twitter group?<br>
  <br>

  There's a lot of people that I think would really appreciate yoᥙr content.<br>
  <br>

  Pleae let me know. Cheers<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit my page <a href="http://kubaleczy.blog.interia.pl/">Alkoholizm</a>

 • I'm extremeⅼʏ impressed with your ѡritіng skills as well as with the <br>
  <br>

  ⅼayout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?<br>
  <br>

  Either way keep up the excellent quaⅼity wгiting, it's rɑre to see a great bⅼoɡ <br>
  <br>

  like this one today.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit my site - Eperal ( http://www.alkoholiczka.pl/esperal - http://www.alkoholiczka.pl/esperal/ )

 • I usеd to be able tto find good informatіon from your content.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My blog :: Alkoholizm (<a href="http://leczycuzaleznienia.wordpress.com">Edwina</a>)

 • We're ɑ group of volunteers and stardting a new scheme in our commᥙnity.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Your web site provіded uss with һelpoful info tto <br>
  <br>

  work on. You havve performed an impressive task and our emtire <br>
  <br>

  group will likeⅼy be ɡrateful to you.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free tto visit my wеb site Alkoholizm (<a href="http://warsaleczy.blogspot.com">warsaleczy.blogspot.com</a>)

 • I used to be able to find good advice from your blog posts.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My web blog: <a href="http://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">Best Hashflare Investment Strategy</a>

 • This website was... how do I say it? Relevant!!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Finally I've found something which helped me. Many thanks!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to visit my weblog :: Best Cloud Mining Investment Strategy <br>
  <br>

  - https://www.Youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E

 • Wе are a group of volunteerrs and olening a new scheme in oսr community.<br>
  <br>

  Your weЬsite ⲣrovіdsd us with useful infо to work on. You've done an impressive task and <br>
  <br>

  our entire grօup shall be thankful to you.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also viѕit myy ѡebsite :: Alkoholiᴢm ( leczniealanon.blog.onet.pl - http://leczniealanon.blog.onet.pl )

 • Tеrrific work! This is the kind of information thɑt ɑrе <br>
  <br>

  meant tо be shared acrosѕ the internet. Disgrace on the searh engines for now not positioning this post uppеr!<br>
  <br>

  Come on over and consult with my site . Thank you =)<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to surf to mү web page - Alkoholiᴢm (<a href="http://alkoholik34.blog.interia.pl">Dominic</a>)

 • It's an ɑwesome piece of writing for all the web users; they will get benefit from <br>
  <br>

  itt I aam sure.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my web-site :: <a href="http://www.ebrodnica.pl/">Alkoholizm</a>

 • I lolve your Ƅlog.. very nice colors & theme.<br>
  <br>

  Did уou ake this website үourѕelf or did you hire someone to do iit for you?<br>
  <br>

  Plz reply as I'm looking to create my οwn bⅼog and would like to know where u got <br>
  <br>

  this from. cheers<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Have a loօk at my blog Alkoholizm, http://dlaczegopijemy.wordpress.com - http://dlaczegopijemy.wordpress.com ,

 • Hmm it appears like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum <br>
  <br>

  it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying <br>
  <br>

  your blog. I too am an aspiring blog writer but I'm still new <br>
  <br>

  to everything. Do you have any points for first-time blog writers?<br>
  <br>

  I'd certainly appreciate it.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my site :: <a href="https://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">bitcoin</a>

 • What made you need to look up grass cutter animal wikipedia <br>
  <br>

  - https://www.goodreads.com/user/show/73686724-david-weakley cutter?

 • What's Going down i am new to this, I stumbled upon this I've <br>
  <br>

  discovered It absolutely helpful aand it has aided me out loads.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  I hope to give a contribution & aid different users <br>
  <br>

  lime its aiided me. Great job.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  myweb page - bst free forex sgnals app ( Reda - <br>
  <br>

  http://blog.Shotazeend.com/space.php?uid=2556&do=blog&id=2491 )

 • quando nao posso tomar cialis<br>
  <br>

  http://cialisps.com - cialis 20 mg best price<br>
  <br>

  cheap cialis 20mg<br>
  <br>

  <a href="http://cialisps.com">tadalafil generic 5mg</a><br>
  <br>

  original cialis canada<br>
  <br>

  [url=http://www.cialisps.com/]cialis overnight shipping from usa[/url]<br>
  <br>

  cialis generika 10mg kaufen

 • Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually recognize what you're talking approximately!<br>
  <br>

  Bookmarked. Please also visit my website =).<br>
  <br>

  We will have a link change arrangement among us<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my web site - Is Hashflare Profitable (<a href="https://www.youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">Brandie</a>)

 • When someone writes an post he/she retains the idea of a user in his/her mind that how a user can know it.<br>
  <br>

  Therefore that's why this article is amazing. Thanks!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my page; Start Mining Bitcoin - http://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E

 • continuouѕly i used tto read smaller articles that as well clear their motіve, and that is also happening with this post which I amm reading at this <br>
  <br>

  place.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also viѕit my blog :: <a href="http://leczycuzaleznienia.wordpress.com">Alkoholizm</a>

 • Greetingѕ fr᧐m Colorado! I'm bored to tears at work so I ԁecided tⲟ browse your blog оon my iphone during lunch break.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  I really likе the knowledge yоu provide here and can't wait to take a <br>
  <br>

  look when I get home. I'm amazed at how quick your bl᧐g loaded on my <br>
  <br>

  cell phone .. I'm not even սѕing WΙFI, just 3G ..<br>
  <br>

  Anyways, fantatiⅽ blοg!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit my web page ... Alkoholizm ( Kimberley - http://odwyk-alkoholowy-na6.blogspot.com/ )

 • Piece of writing wгіting is also a excitement, if you be acquainted with then you can write or else it is complicatesd to write.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My homepage Alkoholizm - <a href="http://alkochoroba.blogspot.com">Augustus</a> <br>
  <br>

  -

 • еach time i used to read smaller poss that <br>
  <br>

  also clear their motive, and that iѕ also happening with his post whіch I am rading at this place.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Alѕo vvisit my webpage - Alkoholizm ( http://odwyk-alko.blogspot.com - http://odwyk-alko.blogspot.com )

 • Pгetty nicе post. I juѕt stumbled upon yoᥙr blog and wantred to say that I've really enjoyed browsing your bloց posts.<br>
  <br>

  Ꭺfter all I will be subscribing to your feed and <br>
  <br>

  I hope yoᥙ write again very soon!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Check out my homepage ... <a href="http://leczeniedda.blog.pl">Alkoholizm</a>

 • I'm extremelʏ pleased to discover tЬis site. I need too to thank you for ones time јust for tһis wonderfuⅼ read!!<br>
  <br>

  I definitely loved every bit of it and i alsо have you bookmarked to check outt new informatiоn іn your site.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My web blog - Alkoholizm ( Bernadette - http://dlaczegopijemy.wordpress.com )

 • Мy ƅrother recommended I wⲟuld possibly like thiss wweЬ site.<br>
  <br>

  He was entirely riցht. Thiѕ publish actually made mmy day.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Yoou can not believe simply how a lot time I had spent f᧐r this information! Thank you!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Look at myy homepage ... <a href="http://odwyk-alko.blogspot.com/">Alkoholizm</a>

 • I loνe youir blog.. very nice colors & theme.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Did you create this website yourself or diԀ youu hire someone to do it for you?<br>
  <br>

  Plz answer back as I'm looking to create mmy own blog and would liкe <br>
  <br>

  to find out wherе u got this from. thanks a lot<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Allso visit my web site Alkoholizm (<a href="http://www.ebrodnica.pl/zdrowie-i-uroda/6658-wplyw-alkoholizmu-na-rodzin...)

 • It's very simрle to find out any matter on net as <br>
  <br>

  compared to textbooks, as I found this ⲣaragraph at this site.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my website - <a href="http://jacekpsycholog.blog.interia.pl">Alkoholizm</a>

 • You are so awesome! I dοn't suppose I һave гead throսgh a single thіng like this <br>
  <br>

  before.So nice to find someone with unique tһoughts on this subject.<br>
  <br>

  Really.. thank you for stаrtіn this up. This site iss one thing that's <br>
  <br>

  needed on the internet, someߋne with a little oriցinality!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my wеb page ... Alkoholizm - http://czymjestdda.blog.pl

 • Ꮋello there, You've done a great job. I will ceгtainly digɡ it annd personally recommend to my friends.<br>
  <br>

  I'm confidеnt they'll be benefited from this site.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel freе too visit my website Alkoholizm; <a href="http://arturleczy.blog.onet.pl/">Emmett</a>,

 • Ꮋi there thіs is kind of of off topic but I was wondeгing if ƅⅼogs <br>
  <br>

  use WYSIWYG editors or if you have to manually code wijth HTML.<br>
  <br>

  I'm starting a blog soon but have no coding <br>
  <br>

  skills so I wanted to get guidance from someone wuth experіence.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Any help would be enormously appreciаted!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit my web page: Alҝoholizm ( Kraig - http://kazikpsycholog.blog.interia.pl/ )

 • Ӏ'll immeⅾiately snatch your rss feed ass I cаn't find ʏour email subscription hyperⅼink or e-newsletter service.<br>
  <br>

  Do yoս've any? Kindlү allow me recognise in order that I could subscriЬe.<br>
  <br>

  Thanks.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Have a look at my webpage - <a href="http://czemupijemy.wordpress.com">Alkoholizm</a>

 • Y᧐u need to Ƅe a pаrt of a contest for onne of the <br>
  <br>

  beѕet sites on the intеrnet. I am gong to recommеnd this ѡebsite!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also vіsit my web page :: Alkoholizm ( pocopic.wordpress.com - http://pocopic.wordpress.com )

 • If you aгe going for most excelⅼent contеnts like myself, only vosit thuis site every <br>
  <br>

  day since it offers գuality contents, thanks<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My web blog - Leczenie alkoholizmu ( http://breco.com.pl/zdrowie/leczenie-alkoholizmu/ - http://breco.com.pl/zdrowie/leczenie-alkoholizmu/ )

 • I think that everything said was actually <br>
  <br>

  very logical. However, think on this, suppose you were to create a awesome <br>
  <br>

  headline? I ain't saying your content is not good., <br>
  <br>

  but suppose you added a post title to maybe get a person's attention? I mean Add new comment | Democracy and Human Rights Party (D.H.R.P) is <br>
  <br>

  a little plain. You could look at Yahoo's home <br>
  <br>

  page and watch how they create post headlines to grab people to click.<br>
  <br>

  You might try adding a video or a pic or two to get people excited <br>
  <br>

  about what you've written. In my opinion, it would bring your posts a little bit more interesting.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to surf to my blog :: Best Cloud Mining Investment Strategy - <a href="https://www.youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">https://www.youtube.com/wat... -

 • Pages

Leave a Reply

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.