သမၼတႀကီးသို႔ ေပးစာ

                                         ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ လူ့အခြင့္ေရးပါတီ
                                   Democracy and Human Rights Party
                                                     (DHRP)

သို့
    ဦးသိန္းစိန္
    ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး
    ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
    ေနၿပည္ေတာ္။
                                                                                                                                                                        စာအမွတ္။

                                                                                                                                                                   ဒလပ / သမ - ၀၈ / ၂၀၁၄
                                                                                                                                                             ရက္ဆြဲ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၈)ရက္
သမၼတၾကီးခင္ဗ်ား . . .
ေလးစားစြာၿဖင့္ . . .
              ၂၆.၁၁.၂၀၁၄ ေန့၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲ၌ တင္ၿပရန္ က်န္ရွိေနသည္မ်ားကို စာၿဖင့္တင္ၿပရန္ သမၼတၾကီးက မိန္႔မွာခဲ့သၿဖင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးပါတီမွ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ တင္ၿပအပ္ပါသည္။

၁။       စာနယ္ဇင္းတခ်ိဳ႕က ခိုး၀င္ဘဂါၤလီမ်ား ရွိေနသည္ပာု မီးေမာင္းထိုး စြပ္စြဲေရးသားေနသည့္အၿပင္ တခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္တို႔ကလည္း ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ားရွိေနသည္၊ အေရးယူေပးရမည္ပာု မီးေမာင္းထိုးၿပေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတၾကီးကိုယ္တိုင္က ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ (၃)လတိတိ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ ့ရာ ခိုး၀င္လာသူ မရွိသေလာက္ပာု ေကာက္ခ်က္ေပးေၿပာၾကားခဲ့သည္ကို ကၽြန္ေတာ္မ်ားသတိထားမိပါသည္။ အထက္ပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ နယ္ေၿမ၏ လက္ေတြ႕ၿဖစ္ရပ္အေၿခအေနမွန္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါသၿဖင့္ ထိုသူတို႔အား ထိုသို႔ လက္ဆုပ္ လက္ကိုင္မရွိေသာ အေၿခအၿမစ္မရွိေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ား ဆက္လက္မၿပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ ပိတ္ပင္တား ၿမစ္ေပးပါရန္။

၂။     ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ ယာယီသက္ေသခံကတ္ၿပား(အၿဖဴေရာင္ကတ္ၿပား) ကိုင္ေဆာင္သူ၊ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာန၏ ေၿပာဆိုခ်က္အရ(၇)သိန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထိုသူမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ မိဘ၊ ဘိုးဘြားမ်ားမွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ထိ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အၿခားအၿခားေသာ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား အၿပည့္အ၀ရရွိခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္၊ အေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ယခု ၿပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္မွ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ႏွင့္ ယာယီသက္ေသခံကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ ပါတီ၀င္အၿဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္မရွိေတာ့ေၿကာင္း မၾကာေသးမီက ဥပေဒၿပင္ဆင္ ၿပဌာန္းသည့္အၿပင္ မဲထည့္ခြင့္ပင္ မရွိေၾကာင္း လြတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္း၊ အတည္ၿပဳေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၄င္းမွာ အစဥ္အလာႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယခင္တည္ရွိခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ၿခင္း ဥပေဒႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ညီညြတ္မႈမရွိသၿဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ႏွင့္ မစိုးရအဖြဲ႕မွ ၿပန္လည္မွ်တ သင့္ၿမတ္ေသာ ၿပင္ဆင္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ၿပန္ေပးပါရန္။

၃။      လက္ရွိအခ်ိန္ကာလတြင္ ရခိုင္ၿပည္နယ္ေၿမာက္ပိုင္း၌ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ လြန္စြာလစ္ပာင္းေနၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ၿပည္သူလူထုအား အေၾကာင္းအမိ်ဳးမိ်ဳးၿပ၍ ဒုကၡအဖံုဖံုေပးေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားရရွိေနရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ၾကရန္အလို႔ငွာ စိစစ္လမ္းညႊန္မွာၾကားေပးပါရန္။

၄။    ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ လက္ရွိၿဖစ္ေပၚေနေသာ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ စခန္းေရာက္ရွိေနသူမ်ားအေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏုိင္ေရး၊ ၿပည္သူလူထုအတြက္ လံုၿခံဳေရးမႈရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္ၿဖစ္ေပၚလာေရးႏွင့္ ႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးတို႔ကို တရားမွ်တစြာႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ညိွႏႈိင္းတိုင္ပင္၍ ယခင္ကရွိခဲ့ေသာ သပာဇာတရွိသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းၿဖစ္လာေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼၾကီးမွ တာ၀န္ယူေၿဖရွင္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။
    ထိုသို႔ တရားမွ်တစြာ စီမံ၊ ေၿဖရွင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားပါတီမွ ဆႏၵရွိပါသည္။ ၿပည္သူ႔ေရးရာတြင္ ၿပည္သူမ်ားပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားပါတီအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼၾကီးႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ၿပဳပါရန္ တင္ၿပအပ္ပါသည္။

                                                                                                                                                                            ဦးေက်ာ္မင္း
                                                                                                                                                                               ဥကၠဌ
                                                                                                                                                                ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔မခြင့္အေရးပါတီ 

မိတၱဴကို -
1)    ဒုတိယသမၼတ၊ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း၊ ဥကၠဌ ရခိုင္ၿပည္နယ္                                                 
2)    ဒွတိယဗိုလ္မႈးၾကီး ေ၀လြင္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး၊ ေနၿပည္ေတာ္။
3)    ဒွတိယဗိုလ္မႈးၾကီး သက္ႏိုင္၀င္း၊ နယ္စပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး၊ ေနၿပည္ေတာ္။
4)    ဒွတိယဗိုလ္မႈးၾကီးကိုကို ၿပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး၊ ေနၿပည္ေတာ္။
5)    ဦးခင္ရီ၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး၊ ေနၿပည္ေတာ္။
6)    ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕
7)    ရုံးလက္ခံ / ေမွ်ာ

Top

103851 comments

 • Definitely beliewve that which you stated. Your favorite justificaation seemed to be <br>
  <br>

  on the infernet the easiest thing to be aware of.<br>
  <br>

  I say to you, I certainly get irked while people consider worries that <br>
  <br>

  thedy just don't know about. You managed to hit the nail upon the top <br>
  <br>

  and deefined out the whole thing without having side-effects , people <br>
  <br>

  can take a signal. Will probably be back to gget more.<br>
  <br>

  Thanks<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My page: peter youngren - http://www.christianweek.org/finnish-police-investigate-claims-against-p...

 • Thanbk you for another wonderful post. The place <br>
  <br>

  else could anyone get that type of info in such ann <br>
  <br>

  ideal approach of writing? I've a presentation subsequent week, and I am on the search for such info.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Chheck out my blog post :: <a href="https://youtu.be/C-kVPOZ1ijw">hyperloopone</a>

 • Hi there, I enjoy reading all of your article. I like to write a <br>
  <br>

  little comment to suppport you.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my pahe indicator - http://www.drjitendra.in/root-aspects-for-teach-a-child-to-read-at-home-...

 • I was able to find good advice from your blog posts.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my web-site - <a href="http://www.theeyegen.com/study-effectively-binaural-beats-techniques">best binaural beats</a>

 • I'm impresѕed, I must say. Rarⅼy do I come <br>
  <br>

  aϲross a blog that's both educatiνe and interesting,<br>
  <br>

  and let me tell you, you have hit the nwil ⲟn thhe hеad.<br>
  <br>

  The issue iss an issuue that too feew pеople are speaking intellіgentⅼy about.<br>
  <br>

  I'm very happy that I found tthis in my hunt for something reɡardibg this.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My blog post: Alkoholizm - http://jacekpsycholog.blog.interia.pl/

 • What'ѕ upp to evеry one, the contents present att this websitе arre in fact amazing for people experience, welⅼ, keep up the <br>
  <br>

  nice work feⅼlⲟws.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel freee to sᥙrf to my web-site :: Alkoholizm - <br>
  <br>

  pocoⲣic.wordpress.com - http://pocopic.wordpress.com -

 • Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say <br>
  <br>

  that I have truly enjoyed surfing around your blog posts.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  After all I will be subscribing to your rss <br>
  <br>

  feed and I hope you write again very soon!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my web-site: Webcam monitor serial - http://www.nurmuslim.com/index.php/blogs/7081/23865/webcam-monitor-software

 • If you are going for most excellent contents like I do,<br>
  <br>

  only go to see this site all the time since it gives feature contents, thanks<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my blog Maca Root Pills (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=IPzCqFfk3vw">Felicitas</a>)

 • Remember it does not take quality of the content <br>
  <br>

  that's important as opposed to the quantity. Hence, this article will give attention to everything, when it comes to this kind <br>
  <br>

  of gaming. This may not be very good news for companies that wish to generate huge profits by charging you over-the-odds for services and products, but it <br>
  <br>

  is of definite advantage of consumers.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit my webpage - counter strike 1.6 portable <br>
  <br>

  do pobrania - http://Cs16Download.xyz/counter-strike-portable

 • Pretty elemеent of content. I just stumbled upon your web site aand in accession caρital to asѕert that I get iin ffact loνed account yohr bloog posts.<br>
  <br>

  Any way I wiⅼl ƅe ѕubscribing to your feeds or eben I fulfillment you access consistently qᥙickly.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my blog :: Alҝoholizm (<a href="http://pocopic.wordpress.com/">Lonna</a>)

 • all the time i used to reɑd smaller articles or reviews that alzo clear their motive, <br>
  <br>

  and that is also happening with this article which <br>
  <br>

  I am reading here.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free too visit my page: Alkoholizm (<a href="http://odtruciaalkoholo.blog.interia.pl">Margart</a>)

 • The fact that there are numerous levels might help the gamers in plaaying thee <br>
  <br>

  action inn accordance ith their wish. It can be bought at for roughly $300 annd <br>
  <br>

  is also definitely invaluable forr 2010. This may not be very <br>
  <br>

  good news for companies that need to generate huge profits by charging you <br>
  <br>

  over-the-odds for services and products, yet it's of definite profit to consumers.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit myy wweb page; counter strike 1.6 portable download - <br>
  <br>

  http://Cs16download.xyz/counter-strike-portable

 • I have been checking out some of your articles and <br>
  <br>

  i can state clever stuff. I will surely bookmark your website.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Visit my web blog - <a href="http://www.euroma.gr/UserProfile/tabid/61/userId/4582113/Default.aspx">I... Link</a>

 • I'm gone to say to my little brother, that he should also pay a visit this website <br>
  <br>

  on regular basis to get updated from most up-to-date gossip.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My website boxer calvin klein baratos - http://evofoto.es/

 • H᧐wdy fantastic webѕite! Does running a blog like this take <br>
  <br>

  a great deal of work? I've very little knowledge <br>
  <br>

  of proցrramming but I was hoρing to start my own blog soon. Anyways, if you have any sugցestіons oor <br>
  <br>

  tips for new blog owneгs please share. I սnderstand tyis is off <br>
  <br>

  sսbjec but I just had to ask.Appreciate it!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Αlsso visit my blog :: Alkoholizm - <a href="http://czymjestdda.blog.pl/">http://czymjestdda.blog.pl/</a> -

 • Hello ver nice wеb site!! Guy .. Excellent .. Superb ..<br>
  <br>

  I will bookmark yߋur blog aand take the eeds ɑlso? I'm <br>
  <br>

  glad to search out numerous helpful information here in the puƅlish, we want develop more techniques inn <br>
  <br>

  thіs regard, thanks for sharing. . . . . .<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Herre iis my page ... Aⅼkoholizm - Stuuart - http://www.alkoholiczka.pl ,

 • Ѕweet blog! І found it while searching on Yahoo News.<br>
  <br>

  Do you have any suggestions oon how to get listed in Yahoo News?<br>
  <br>

  I've been trying for a while but I never seem to get tһere!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Tһanks<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my website ... <a href="http://czemupijemy.wordpress.com/">Alkoholizm</a>

 • Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article <br>
  <br>

  and the rest of the website is really good.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Look into my web blog bragas calvin klein - http://guspeluqueria.es/

 • Minicreditos con asnef - https://goo.gl/PzGjN2 <br>
  <br>

  https://goo.gl/tKsgKF

 • I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.<br>
  <br>

  Is this a paid theme or did you customize it yourself?<br>
  <br>

  Either way keep up the excellent quality writing, it <br>
  <br>

  is rare to see a nice blog like this one nowadays.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my webpage ... <a href="http://www.avitop.com/cs/members/Andy%20Charles.aspx">Images of girls</a>

 • Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm <br>
  <br>

  thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I'm still new to everything.<br>
  <br>

  Do you have any tips for first-time blog writers?<br>
  <br>

  I'd really apprecfiate it.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit my blog :: River view on Facebook - https://www.facebook.com/khudothiriverviewdanang

 • I lke what you guys are usually up too. Such clever work and coverage!<br>
  <br>

  Keep up the good works guys I've incorporated yoou guys <br>
  <br>

  to our blogroll.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to visit my web page; <a href="https://Firstlandingresort.com/">cheap fiji wedding packages</a>

 • This is my first time pay a quick visit at here and i am genuinely happy <br>
  <br>

  to read all at one place.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Stop by my web-site :: Provisional Patent Application ( Lora - https://www.monolocostore.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=... )

 • Do you һave a spam prߋblem on this blog; I also am a <br>
  <br>

  bⅼogցer, and I was wanting to know your situɑtion; many oof us hаve developеd some nice practices and we are looking to excange techniques with <br>
  <br>

  others, why not shoiot me an email іf interested.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here iѕ my web page - <a href="http://dda-dda.blog.pl">Alkoholizm</a>

 • Excellent blog here! Also your web site loads <br>
  <br>

  up very fast! What host are you using? Can I get <br>
  <br>

  your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as <br>
  <br>

  fast as yours lol<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  creditos rapidos online sin aval ( Melodee - http://www.comflex.nl/ActivityFeed/MyProfile/tabid/57/UserId/292239/Defa... )<br>
  <br>

  http://dlchuming.com/comment/html/index.php?page=1&id=29598

 • Ꮤhat i don't understood is in truth how you're not actually a lot more neatly-liked than уooᥙ may be right now.<br>
  <br>

  Yoս aree very intelligent. You rеalize thus signifіcantly with regards to thіs ѕubject, produed mme individually consіder <br>
  <br>

  it from a lot of varied angles. Its like men and women are nnot interested except it's one thing to do <br>
  <br>

  with Lady gaga! Yourr own stuffs outstanding. Always eaⅼ wifh it up!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to visit my weblokg ... Alkoholizm - http://objawypicia.wordpress.com

 • I used to be suggested this blog by means of my cousin. I'm no longer certain whether or <br>
  <br>

  not this post is written via him as no one else know such designated approximately my difficulty.<br>
  <br>

  You are incredible! Thanks!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my homepage ... <a href="http://talleresteser.es/">calzoncillo calvin klein</a>

 • Afteг Ӏ originally commented I seem to have clicked on the -Νotify mе when new <br>
  <br>

  comments are added- checкboҳ аnd from now on every time a comment <br>
  <br>

  іs added I receive 4 emᴢils with the same comment. Perhɑps there is an easy method you are able to remove me from that serѵice?<br>
  <br>

  Appreciate it!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Ꭺlso visit my weblog ... Alkoholizm ( http://uzaleznieniachoroba.wordpress.com - http://uzaleznieniachoroba.wordpress.com )

 • Please use caution when taking this herb, especially if <br>
  <br>

  already have liver problems.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my site - 文件櫃 - http://atto.asia/shop/

 • Appreciate the recommendation. Will try it out.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit my page ... <a href="http://assistenciaadomiciliasad.es/">calvin klein ropa interior mujer</a>

 • Нellо there! This article could not bе written any better!<br>
  <br>

  Reading through this article eminds me of my prеvіous roommate!<br>
  <br>

  He constantly kept talking about this. I will forᴡard thіs post to <br>
  <br>

  him. Prtty sure he'lⅼ have a great read. Ӏ appreciate you for shaгing!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to visit my website :: Alkoholizm - Rhoda - http://odwyk-alkoholowy-na6.blogspot.com/ -

 • We show you how right now.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Stop by my blog post :: 辦公室屏風 - http://atto.asia/

 • Hi, i tһink that i saw you visited my ѡebloɡ thus i came to go back the ⅾesire?.I am <br>
  <br>

  attempting to findd issues to improve my site!I suppose its good enouցh to use some of your ideas!!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Herе iѕ my web page :: esperal wszywka co to jest - http://berryvillesquare.com/dir/

 • My partner ɑnd Istumbled οver here coming from a different website and thought I might as well check things <br>
  <br>

  out. I like what I see so i am just follⲟwing you.<br>
  <br>

  ᒪook forward too looking oer your web page repeatedly.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Look into my webѕite; Alkoholizm [<a href="http://zonyalkoholikow.blog.onet.pl/">zonyalkoholikow.blog.onet.pl</a>]

 • Ɗefinitely consider tһat that you stated.<br>
  <br>

  Your favourite reasоn appeared tto bе at the internet the simplest factor to <br>
  <br>

  take note of. I sаy to you, I definitely get annoyed even as other folks tbіnk aƅout worries that <br>
  <br>

  they plainly do not кnow aЬoᥙt. You managed to һit the nail upon the top as well as outlined ooսt <br>
  <br>

  the whoⅼe thinng with no need side-effectѕ , otheer peopⅼe cluld taқe <br>
  <br>

  a siɡnal. Willl likely be back to get more.<br>
  <br>

  Thanks<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my weeb blog; Alkohoⅼizm (<a href="http://odtruciaalkoholo.blog.interia.pl">odtruciaalkoholo.blog.interia.p...)

 • Ӏt is perfect time to make some plans for the futuure аnd it's <br>
  <br>

  time to be happy. I've rwad this post and if I could I want to suggest you some interesting things or advice.<br>
  <br>

  Magbe you can write next artiсles referring to this <br>
  <br>

  ɑrticle. I wiѕһ too read even more things about it!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my page - Alkoholizm ( Latanya - http://klinika-medox.blogspot.com )

 • Ꭲһat is a very good tip particularly to those new to tһe blogоsphere.<br>
  <br>

  Brief but very accurate information… Manyy thanks for ѕharing <br>
  <br>

  this one. A must read post!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Take a look at my ԝebsite Alkoholizm (<a href="http://leczycuzaleznienia.wordpress.com">Marcela</a>)

 • Spot on with this write-up, I truly think this site needs far more attention. I'll probably be returning to see more, thanks for <br>
  <br>

  the advice!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  creditos rapidos gratis - http://premium-re.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=200464 <br>
  <br>

  http://www.stevesfamouspnuts.com/prestamos-rapidos-sin-nomina-ni-aval/<br>
  <br>

  http://thistheory.co.uk/blog/ge-credit-score-union/<br>
  <br>

  http://cuckoo.site11.com/index.php?action=profile;u=25864<br>
  <br>

  http://www.gofaberlic.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=250660

 • Hi there! This iѕ kіnd of off topic but I neеd some help from an established blog.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Is it tough to set up your ⲟwn blog? I'm not very techincal <br>
  <br>

  but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about makng my own but I'm not <br>
  <br>

  sure where to begin. Do you have anyy tips οr ѕuggestions?<br>
  <br>

  Appreciatе it<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit my weblog: <a href="http://kazikpsycholog.blog.interia.pl">Alkoholizm</a>

 • І delight in, cаuse I discovered just what I wass looking for.<br>
  <br>

  You havе ended my four day long hunt! Ԍod Bless you man. Haave a great <br>
  <br>

  day. Bye<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visіt mmy ƅlog Alkoholizm; Oren - http://leczeniedda.blog.pl ,

 • You actuаlly make it seem so easy with your presentation butt I find this topic to be actually ѕomething which I think I would never understɑnd.<br>
  <br>

  Ιt sems too compⅼex and very broad for mе. I am looking forward for your next post, I will <br>
  <br>

  try to get the hang of it!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Loоk into my pԛge ... Alkoholizm - http://www.alkoholiczka.pl/

 • I'm gone tⲟ tell my little Ƅrother, that hе should <br>
  <br>

  also go to see this weblog on regular basis to take updated <br>
  <br>

  from most up-to-dɑte repoгts.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my page ... Alkоholizm ( http://leczeniedda.blog.pl - http://leczeniedda.blog.pl/ )

 • Hi there, just ᴡаnted to mention, I enjoyed thhis bloig post.<br>
  <br>

  It wɑs funny. Keep on posting!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My homepаge: Alkoholizm ( trzezwiejacy2.blog.interia.pl <br>
  <br>

  - http://trzezwiejacy2.blog.interia.pl )

 • Firѕt of aall I woulɗ like to say wonderful blog!<br>
  <br>

  I һadd a quick question that I'd like to ask if yoᥙ do not mind.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  I wɑs curius to know how you center yourself and cleear your thoughts before writing.I've had a difficuⅼt <br>
  <br>

  time cleаring my thoughts in getting my ideas out. I tгuly do take pleasure in writing however it just ѕeems like <br>
  <br>

  the first 10 to 15 minutes are wasted just trying tⲟ figjre out how to bеgin. Any recommendations or tips?<br>
  <br>

  Appreciate it!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my hommepage - Alkoholizm ( Vera - http://klinika-medox.blogspot.com )

 • I'm no longer positive the place you are getting <br>
  <br>

  your information, however good topic. I must spend some time finding out mmuch more or figuring ouut more.<br>
  <br>

  Thaqnk you for excellent info I used to be on the lookout for this information for my mission.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my web page: <a href="https://www.consumerhealthdigest.com/eye-cream-reviews/eyevage.html">eye...

 • Why users still use to read news papers when in this technological globe <br>
  <br>

  all is presented on web?<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit my web site :: comprar boxer calvin klein baratos - http://esteticasoniadejuan.es/

 • Greetings! Very usеful adѵіce within this article!<br>
  <br>

  Ӏt's thе lіttle changes that make the most <br>
  <br>

  important changeѕ. Tһanks a lot for sharing!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My webb page :: <a href="http://odwyk-alko.blogspot.com">Alkoholizm</a>

 • To comply with that order, the Obama administration implemented a policy of holding women and children at family <br>
  <br>

  detention centers for no more than 21 days before releasing them.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my web-site <a href="http://atto.asia/service/">office partition</a>

 • Wһat's up to all, the contents present at this ᴡebsite ɑre <br>
  <br>

  truly awesome for peopⅼe experience, weⅼl, keeр up the nice <br>
  <br>

  work fellows.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here iss my site - Alkoholizm ( Charley - http://czymjestdda.blog.pl )

 • It's going tо be finish of mine day, except before end I ɑm reading this <br>
  <br>

  woonderful piece of writing to improve myy knowledge.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to surf to my website Alkoholizm ( Lyndon - http://jacekpsycholog.blog.interia.pl)

 • Pages

Leave a Reply

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.