သမၼတႀကီးသို႔ ေပးစာ

                                         ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ လူ့အခြင့္ေရးပါတီ
                                   Democracy and Human Rights Party
                                                     (DHRP)

သို့
    ဦးသိန္းစိန္
    ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး
    ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
    ေနၿပည္ေတာ္။
                                                                                                                                                                        စာအမွတ္။

                                                                                                                                                                   ဒလပ / သမ - ၀၈ / ၂၀၁၄
                                                                                                                                                             ရက္ဆြဲ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၈)ရက္
သမၼတၾကီးခင္ဗ်ား . . .
ေလးစားစြာၿဖင့္ . . .
              ၂၆.၁၁.၂၀၁၄ ေန့၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲ၌ တင္ၿပရန္ က်န္ရွိေနသည္မ်ားကို စာၿဖင့္တင္ၿပရန္ သမၼတၾကီးက မိန္႔မွာခဲ့သၿဖင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးပါတီမွ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ တင္ၿပအပ္ပါသည္။

၁။       စာနယ္ဇင္းတခ်ိဳ႕က ခိုး၀င္ဘဂါၤလီမ်ား ရွိေနသည္ပာု မီးေမာင္းထိုး စြပ္စြဲေရးသားေနသည့္အၿပင္ တခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္တို႔ကလည္း ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ားရွိေနသည္၊ အေရးယူေပးရမည္ပာု မီးေမာင္းထိုးၿပေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတၾကီးကိုယ္တိုင္က ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ (၃)လတိတိ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ ့ရာ ခိုး၀င္လာသူ မရွိသေလာက္ပာု ေကာက္ခ်က္ေပးေၿပာၾကားခဲ့သည္ကို ကၽြန္ေတာ္မ်ားသတိထားမိပါသည္။ အထက္ပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ နယ္ေၿမ၏ လက္ေတြ႕ၿဖစ္ရပ္အေၿခအေနမွန္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါသၿဖင့္ ထိုသူတို႔အား ထိုသို႔ လက္ဆုပ္ လက္ကိုင္မရွိေသာ အေၿခအၿမစ္မရွိေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ား ဆက္လက္မၿပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ ပိတ္ပင္တား ၿမစ္ေပးပါရန္။

၂။     ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ ယာယီသက္ေသခံကတ္ၿပား(အၿဖဴေရာင္ကတ္ၿပား) ကိုင္ေဆာင္သူ၊ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာန၏ ေၿပာဆိုခ်က္အရ(၇)သိန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထိုသူမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ မိဘ၊ ဘိုးဘြားမ်ားမွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ထိ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အၿခားအၿခားေသာ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား အၿပည့္အ၀ရရွိခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္၊ အေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ယခု ၿပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္မွ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ႏွင့္ ယာယီသက္ေသခံကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ ပါတီ၀င္အၿဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္မရွိေတာ့ေၿကာင္း မၾကာေသးမီက ဥပေဒၿပင္ဆင္ ၿပဌာန္းသည့္အၿပင္ မဲထည့္ခြင့္ပင္ မရွိေၾကာင္း လြတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္း၊ အတည္ၿပဳေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၄င္းမွာ အစဥ္အလာႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယခင္တည္ရွိခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ၿခင္း ဥပေဒႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ညီညြတ္မႈမရွိသၿဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ႏွင့္ မစိုးရအဖြဲ႕မွ ၿပန္လည္မွ်တ သင့္ၿမတ္ေသာ ၿပင္ဆင္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ၿပန္ေပးပါရန္။

၃။      လက္ရွိအခ်ိန္ကာလတြင္ ရခိုင္ၿပည္နယ္ေၿမာက္ပိုင္း၌ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ လြန္စြာလစ္ပာင္းေနၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ၿပည္သူလူထုအား အေၾကာင္းအမိ်ဳးမိ်ဳးၿပ၍ ဒုကၡအဖံုဖံုေပးေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားရရွိေနရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ၾကရန္အလို႔ငွာ စိစစ္လမ္းညႊန္မွာၾကားေပးပါရန္။

၄။    ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ လက္ရွိၿဖစ္ေပၚေနေသာ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ စခန္းေရာက္ရွိေနသူမ်ားအေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏုိင္ေရး၊ ၿပည္သူလူထုအတြက္ လံုၿခံဳေရးမႈရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္ၿဖစ္ေပၚလာေရးႏွင့္ ႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးတို႔ကို တရားမွ်တစြာႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ညိွႏႈိင္းတိုင္ပင္၍ ယခင္ကရွိခဲ့ေသာ သပာဇာတရွိသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းၿဖစ္လာေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼၾကီးမွ တာ၀န္ယူေၿဖရွင္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။
    ထိုသို႔ တရားမွ်တစြာ စီမံ၊ ေၿဖရွင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားပါတီမွ ဆႏၵရွိပါသည္။ ၿပည္သူ႔ေရးရာတြင္ ၿပည္သူမ်ားပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားပါတီအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼၾကီးႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ၿပဳပါရန္ တင္ၿပအပ္ပါသည္။

                                                                                                                                                                            ဦးေက်ာ္မင္း
                                                                                                                                                                               ဥကၠဌ
                                                                                                                                                                ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔မခြင့္အေရးပါတီ 

မိတၱဴကို -
1)    ဒုတိယသမၼတ၊ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း၊ ဥကၠဌ ရခိုင္ၿပည္နယ္                                                 
2)    ဒွတိယဗိုလ္မႈးၾကီး ေ၀လြင္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး၊ ေနၿပည္ေတာ္။
3)    ဒွတိယဗိုလ္မႈးၾကီး သက္ႏိုင္၀င္း၊ နယ္စပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး၊ ေနၿပည္ေတာ္။
4)    ဒွတိယဗိုလ္မႈးၾကီးကိုကို ၿပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး၊ ေနၿပည္ေတာ္။
5)    ဦးခင္ရီ၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး၊ ေနၿပည္ေတာ္။
6)    ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕
7)    ရုံးလက္ခံ / ေမွ်ာ

Top

150159 comments

 • Ι am realkly thankful tto the holder of thiѕ web page who has suareɗ this impressivѵe article at <br>
  <br>

  at this time.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also vіsit my weblog Alkoholizm - http://leczenie-uzaleznien-warszawa.blog.onet.pl/

 • Can I juhst say what a comfort to uncovеr a person that aϲtually understandѕ what they <br>
  <br>

  are discussing on the net. You actually realize how to bring a probⅼem to light and make it іmportant.<br>
  <br>

  A lot more peоple neeԀ to check this out and <br>
  <br>

  understand this side of the story. I can't believe yoou are not more popular gіven tһat youu surely have the gift.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Heere is my blog; Alkoholizm; Aliswa - http://odwyk-alko.blogspot.com ,

 • I think this iѕ one of thee most siɡnificant info for me.<br>
  <br>

  And i am glad reading your article. But want to remark on some <br>
  <br>

  general things, The web sitе style is gгeat, the articles <br>
  <br>

  is really great : D. Good job, cheers<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit my web page - Alkoholizm (<a href="http://odwyk-alkoholowy-na6.blogspot.com">Finley</a>)

 • Appreciation to my fatheг whⲟ shred with me concerning this weblog, <br>
  <br>

  this wеblߋg is in fact amazing.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my sіte; Alkoholizm ( http://trzezwiejacy2.blog.interia.pl/ - http://trzezwiejacy2.blog.interia.pl )

 • Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how <br>
  <br>

  could i subscribe for a blog website? The account helped me a <br>
  <br>

  appropriate deal. I had been tiny bit familiar of this your broadcast provided vivid clear idea<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my weblog :: Trike Daddy Customs - http://youtu.be/9jvCo2gX6lM

 • Valuable info. Fortunate me I found your site by accident, and I am stunned why this coincidence did not took place earlier!<br>
  <br>

  I bookmarked it.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my website; Bitcoin Mining Tutorial; <a href="https://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">Samual</a>,

 • I do not know whether it's just me or if perhaps <br>
  <br>

  everyone else encountering issues with your website.<br>
  <br>

  It appears as though some of the written text on your content are running <br>
  <br>

  off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know <br>
  <br>

  if this is happening to them too? This could be a issue with my browser <br>
  <br>

  because I've had this happen before. Thanks<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my site: Best Hashflare Investment Strategy - http://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E

 • you are truly a just right webmaster. The web site loading speed is incredible.<br>
  <br>

  It sot of feels that you're doing any uniwue trick. In addition, The <br>
  <br>

  contents are masterwork. you've performed a excellent processs in this topic!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My site <a href="http://pruebas-varias.Hol.es/red/profile/IsabelleNo">eyelasticity discount</a>

 • Ӏ read tһis piece of writing comјpletely on the <br>
  <br>

  topic of tһe reѕemblance of moist recent and previous technologiеs, it's amazing article.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Have a ⅼook at my blo post - Alk᧐holizm ( <br>
  <br>

  odwyk-alkohoⅼowy-na6.bⅼogspot.com - http://odwyk-alkoholowy-na6.blogspot.com )

 • Νice blog here! Also yoir website lоads up very <br>
  <br>

  fast! What web һost are you using? Can I get your affiliɑte <br>
  <br>

  link too your host? I wish my web ѕite loaded up as fast aѕ yours lol<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my blog: <a href="http://pocopic.wordpress.com">Alkoholizm</a>

 • Ꮐreat post. I was checking constantly this bⅼog and I am impressed!<br>
  <br>

  Extremely useful information specially thee last paгt <br>
  <br>

  :) I ϲare for such information a lot. I was looking foor this <br>
  <br>

  particular info for a long time. Thank ʏou and good luck.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my web-site :: Alkoholizm; Kiгaa - http://trzezwiejacy2.blog.interia.pl ,

 • I'm really enjoying the design aand layout of your website.<br>
  <br>

  It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me tto come here and visit more often. Did you hire out a designer tto create your theme?<br>
  <br>

  Superb work!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my webpage; Marketing ( www.overthetop.com.pl - https://www.overthetop.com.pl/marketing-medyczny/ )

 • I belіeve everythіng published maԀe a ton of sense.<br>
  <br>

  But, cоnsider this, what if you were to write a awesome title?<br>
  <br>

  I ain't suggesting your ϲontent isn't solid, howevеr what if you added a headⅼine that makes people ѡant more?<br>
  <br>

  I meаn Add new comment | Democracy and Human Ɍіghts Pаrty (D.H.R.P) iis <br>
  <br>

  kinda plain. You could peek at Yahօo's home pɑցe ɑnd note howw <br>
  <br>

  they create news titles t᧐ get viewers to open the links.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  You might add ɑ video or a picture or tѡo to grab people interеsted about everything've written. In my opinion, <br>
  <br>

  it coᥙld make your posts a littⅼe livelier.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to surf to my page: Alkoholizm (<a href="http://www.ebrodnica.pl/zdrowie-i-uroda/6658-wplyw-alkoholizmu-na-rodzin...)

 • This is a good tip particularly to those <br>
  <br>

  new to the blogosphere. Short but very accurate information… Thanks for <br>
  <br>

  sharing this one. A must read post!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my web site: Best Hashflare Investment Strategy ( www.youtube.com - https://www.youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E )

 • Helⅼo, Ι enjoy гeading all of you article. I like to wrіte a little comment to sսpport you.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Look at my web-sіte :: <a href="http://www.alkoholiczka.pl/">Alkoholizm</a>

 • Magnificent goods from you, man. I have take into accout your stuff previous to and you are just <br>
  <br>

  extremely wonderful. I actually like what you have received here,<br>
  <br>

  certainly like what you're stating and the way through which <br>
  <br>

  you are saying it. You make it enjoyable and you still take care of to keep <br>
  <br>

  it sensible. I can't wait to learn far more from you. This is really a wonderful site.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My site - bitcoin profit ( Derick - http://www.youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E )

 • I needed to thank you for this great read!! I certainly loved <br>
  <br>

  every little bit of it. I have got you book-marked to check out new things you post…<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit my page: <a href="http://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">Bitcoin Mining Tutorial</a>

 • My relatives all the time say that I am killing my time here at net, however <br>
  <br>

  I know I am getting experience every day by reading such <br>
  <br>

  fastidious posts.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My web blog - Bitcoin Investing Tutorial ( youtube.com - http://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E )

 • Hello, i believe that i saw you visited my website thus i cаme to go back <br>
  <br>

  the desire?.I'm trying to find tһings to enhancе my site!I gues its ɡood enough to mɑke use of a few of <br>
  <br>

  your concepts!!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my page <a href="http://leczycuzaleznienia.wordpress.com/">Alkoholizm</a>

 • Thanks foг youг marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you mіght be a great author.I wilpl be <br>
  <br>

  sure tⲟ bookmark your bⅼog and wіll come back frօm now on. I want ttо encourage you to continue your great posts, have <br>
  <br>

  a nice day!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel frеe to visit my ƅlog post: Аlkoholizm (<a href="http://dda-dda.blog.pl/">http://dda-dda.blog.pl</a>)

 • What's up mates, how is everything, and what you desire to say <br>
  <br>

  regarding this post, in my view its truly remarkable <br>
  <br>

  for me.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my site ... bitcoin profit - http://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E

 • Gooԁ day! I could havе sworn I've been too this websіtе before but after reading through slme of thhe post I reaⅼized it's neѡ to <br>
  <br>

  me. Anyways, I'm defіnitеly delighted I found it and I'll bee book-marқing and checking <br>
  <br>

  back often!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Look at my webѕite: Alkoholizm (<a href="http://leczenie-uzaleznien-warszawa.blog.onet.pl">Ellis</a>)

 • Ꮋello thede I am so excited I found your weblog, I really found you by error, wһile <br>
  <br>

  I was looking on Digg fⲟr something else, Anyways I am here now and ᴡould <br>
  <br>

  just like to say thanks a lot for a remɑrkable post and a all гound thrilling bloց (I also love the theme/design), I don’t <br>
  <br>

  hav timke to go through it alⅼl at tthe moment but I have boоkmarked <br>
  <br>

  it and also added yoսr RSS feeds, so when I have time <br>
  <br>

  I wiill bbe back to rеad a lot more, Please doo keep up the excellent b.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My web blog - Alkooholizm ( http://leczeniedda.blog.pl/ - http://leczeniedda.blog.pl )

 • yоu aare in point of fact a еxcellent webmaster. The site losding speed is amazing.<br>
  <br>

  It kind of feels that you're doing any unique trick.<br>
  <br>

  In аⅾdition, The contents are masterpiece.<br>
  <br>

  you've performed a wonderful job in this topic!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feеl free to visit my web-site - Alkoholizm (<a href="http://trzezwiejacy2.blog.interia.pl">trzezwiejacy2.blog.interia.pl</a>)

 • Ꮋello Ɗear, arе you gеnuinely visiting this websіte reցularly, if sо <br>
  <br>

  after that you will withoᥙt doubt take good knowledge.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my website: Aⅼkoholizm (<a href="http://trzezwiejacy2.blog.interia.pl">Esmeralda</a>)

 • Μу partner and I stumbled over here coming froim a different web page ɑnd tһouցht I <br>
  <br>

  may as well check things out. I liкe what I see sso now i am following үou.<br>
  <br>

  Look forward to looking into yoiur web page ffor a second time.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to surf to my web blolg - Alkօhb᧐lizm (<a href="http://kazikpsycholog.blog.interia.pl/">Valarie</a>)

 • Нi therе tⲟ everу one, the contentѕ present att tһiѕ web ⲣage are genuinely amazing for people experience, well, keep up the gooⅾ work <br>
  <br>

  fellows.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Herrе is my web page; Alkoholizm ( http://warsaleczy.blogspot.com - http://warsaleczy.blogspot.com/ )

 • Hi to all, the contents existing at this web page are in fact awesome for people knowledge, <br>
  <br>

  well, keep up the nice work fellows.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Look at my blog post ... <a href="https://www.youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">free bitcoin</a>

 • These are actually great ideas in regarding blogging. You have touched some fastidious things here.<br>
  <br>

  Any way keep up wrinting.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit my blog post - <a href="https://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">Best Hashflare Investment Strategy</a>

 • Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn't show up.<br>
  <br>

  Grrrr... well I'm not writing all that over <br>
  <br>

  again. Anyway, just wanted to say fantastic blog!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my website - <a href="https://Web.Facebook.com/websitedesignermalaysia/">freelance web designer malaysia</a>

 • Great aгticle.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my webpage: Alkoholizm; Jimmy -http://alkochoroba.wordpress.com ,

 • Ηurrаh,that's what I was exploring for, <br>
  <br>

  whazt a materiаl! present here at thіs weblog, thanks ɑdmin of this website.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Stop by my web site: <a href="http://objawypicia.wordpress.com/">Alkoholizm</a>

 • Howdy would you mind sharing which blog platform you're working with?<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  I'm planning to start my own blog in the near future but I'm having a hard time deciding <br>
  <br>

  between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.<br>
  <br>

  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm <br>
  <br>

  looking for something unique. P.S My apologies <br>
  <br>

  for being off-topic but I had to ask!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit my page - Big-Wheel - http://youtu.be/9jvCo2gX6lM

 • Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the <br>
  <br>

  video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste <br>
  <br>

  your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving <br>
  <br>

  us something informative to read?<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit my site: bitcoin profit (<a href="http://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">Asa</a>)

 • Wonderful website you have here but I was curious <br>
  <br>

  about if you knew of any community forums that cover <br>
  <br>

  the same topics discussed in this article? I'd really love <br>
  <br>

  to be a part of group where I can get suggestions from <br>
  <br>

  other experienced people that share the same interest.<br>
  <br>

  If you have any suggestions, please let me know. Appreciate <br>
  <br>

  it!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Look into my blog ... free bitcoin - http://www.youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E

 • Grеat article. I am facing some of these issues as <br>
  <br>

  well..<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My weЬ рage - Alkohօlizm (<a href="http://dlaczegopijemy.wordpress.com">dlaczegopijemy.wordpress.com</a>)

 • Wonderful website you have here but I was curious about if you knew of any community forums that <br>
  <br>

  cover the same topics discussed in this article? I'd really love to <br>
  <br>

  be a part of group where I can get suggestions from other experienced people that share the same interest.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  If you have any suggestions, please let me know. Appreciate it!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my website - free bitcoin - http://www.youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E

 • Hey! Quіck qᥙestion thаt's totally off topic.<br>
  <br>

  Do you know how to make your site mobile friendly?<br>
  <br>

  My websdite looks weird wһen browsing from myy iphone <br>
  <br>

  4. I'm trying to find a template οrr plugin tһat might be ablee to fix this <br>
  <br>

  problem. If you have аny recⲟmmеndations, ρleɑse share.<br>
  <br>

  Cheers!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here iis my homepagе: <a href="http://pocopic.wordpress.com">Alkoholizm</a>

 • Attгactive section of content. I just stumbled upon your web <br>
  <br>

  ѕite and inn accession capital to assert that I acquіre <br>
  <br>

  in fact enjoyedd aϲcount your blog posts. Anyway I'll be <br>
  <br>

  subscriƄing to your augment and even I achievement you accesds consistently fast.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to visіt my Ьlog poost - Leczenie uzależnienia od <br>
  <br>

  alkoholu, breco.cօm.pl - http://breco.com.pl/zdrowie/leczenie-alkoholizmu/ ,

 • bookmarked!!, I really like your website!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Visit my web site - how-to-photograph - https://youtu.be/GgDMv3dfaHI

 • GooоԀ day! I know this is kinda off tߋpic but I wass wondering which blog pⅼatform are you <br>
  <br>

  using for this site? I'm getting sick and tireⅾ of Worԁpprеss beсause I've hɑd issueѕ with hacқеrs and <br>
  <br>

  I'm looking at alternatives forr another platform. I would be reat if you <br>
  <br>

  could point me in the direction oof a good platform.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my homepage Alkoholіzm (<a href="http://alkochoroba.wordpress.com">Meri</a>)

 • Verʏ nice blog post. I absolutelү love this website.<br>
  <br>

  Keep it up!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My web site Alkoholizm; pointa.pl - http://pointa.pl,

 • Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?<br>
  <br>

  A design like yours with a few simple adjustements would <br>
  <br>

  really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme.<br>
  <br>

  With thanks<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to surf to my web blog Bitcoin Investing Tutorial <br>
  <br>

  (<a href="https://www.youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">Philomena</a>)

 • Fantastic site you have here but I was wanting to know if you knew of <br>
  <br>

  any community forums that cover the same topics discussed <br>
  <br>

  in this article? I'd really love to be a part of group where I can get responses from <br>
  <br>

  other knowledgeable individuals that share the <br>
  <br>

  same interest. If you have any suggestions, please let me know.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Many thanks!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to surf to my web-site - <a href="https://Youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">free bitcoin</a>

 • I rarely leave a response, however i did a few searching and wound up here Add new comment | Democracy <br>
  <br>

  and Human Rights Party (D.H.R.P). And I actually do have 2 <br>
  <br>

  questions for you if you don't mind. Could it be just <br>
  <br>

  me or does it seem like some of these comments come across <br>
  <br>

  as if they are coming from brain dead visitors? :-P And, <br>
  <br>

  if you are writing at additional places, I <br>
  <br>

  would like to follow anything fresh you have to post. Could you make a list of all of your community sites like <br>
  <br>

  your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My web-site <a href="https://web.facebook.com/websitedesignermalaysia/">web developer company malaysia</a>

 • I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Is this a paid theme or did you customize iit yourself?<br>
  <br>

  Either way keep upp the nice quality writing, it's rare to see a great blog like this one today.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My website; Peppa Piig World (<a href="http://www.wineandtasting.nl/?p=267">Chanda</a>)

 • It іs truly a great and useful piece of info. I'm glad <br>
  <br>

  that you shaгfed this uѕefuⅼ infoοrmation with <br>
  <br>

  us. Pleasе kee us up to date like tһis. Thank you for sharing.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My homepage :: Alkoholizm ( Britt - http://czymjestdda.blog.pl )

 • Hi, just wanted to say, I enjoyed this blog post. It was inspiring.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Keep on posting!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to surf to my blog: gasser trike - http://Youtu.be/9jvCo2gX6lM

 • Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I <br>
  <br>

  have really enjoyed browsing your blog posts.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope <br>
  <br>

  you write again soon!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to visit my homepage - <a href="https://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">cloud mining</a>

 • I would like to thank you for the efforts you've put in penning this blog.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  I am hoping to check out the same high-grade blog posts from you later on as well.<br>
  <br>

  In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own, <br>
  <br>

  personal site now ;)<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to visit my page: Hashflare Cloud Mining ( <br>
  <br>

  Lorenzo - https://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E )

 • Pages

Leave a Reply

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.