သမၼတႀကီးသို႔ ေပးစာ

                                         ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ လူ့အခြင့္ေရးပါတီ
                                   Democracy and Human Rights Party
                                                     (DHRP)

သို့
    ဦးသိန္းစိန္
    ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး
    ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
    ေနၿပည္ေတာ္။
                                                                                                                                                                        စာအမွတ္။

                                                                                                                                                                   ဒလပ / သမ - ၀၈ / ၂၀၁၄
                                                                                                                                                             ရက္ဆြဲ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၈)ရက္
သမၼတၾကီးခင္ဗ်ား . . .
ေလးစားစြာၿဖင့္ . . .
              ၂၆.၁၁.၂၀၁၄ ေန့၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲ၌ တင္ၿပရန္ က်န္ရွိေနသည္မ်ားကို စာၿဖင့္တင္ၿပရန္ သမၼတၾကီးက မိန္႔မွာခဲ့သၿဖင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးပါတီမွ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ တင္ၿပအပ္ပါသည္။

၁။       စာနယ္ဇင္းတခ်ိဳ႕က ခိုး၀င္ဘဂါၤလီမ်ား ရွိေနသည္ပာု မီးေမာင္းထိုး စြပ္စြဲေရးသားေနသည့္အၿပင္ တခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္တို႔ကလည္း ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ားရွိေနသည္၊ အေရးယူေပးရမည္ပာု မီးေမာင္းထိုးၿပေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတၾကီးကိုယ္တိုင္က ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ (၃)လတိတိ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ ့ရာ ခိုး၀င္လာသူ မရွိသေလာက္ပာု ေကာက္ခ်က္ေပးေၿပာၾကားခဲ့သည္ကို ကၽြန္ေတာ္မ်ားသတိထားမိပါသည္။ အထက္ပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ နယ္ေၿမ၏ လက္ေတြ႕ၿဖစ္ရပ္အေၿခအေနမွန္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါသၿဖင့္ ထိုသူတို႔အား ထိုသို႔ လက္ဆုပ္ လက္ကိုင္မရွိေသာ အေၿခအၿမစ္မရွိေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ား ဆက္လက္မၿပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ ပိတ္ပင္တား ၿမစ္ေပးပါရန္။

၂။     ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ ယာယီသက္ေသခံကတ္ၿပား(အၿဖဴေရာင္ကတ္ၿပား) ကိုင္ေဆာင္သူ၊ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာန၏ ေၿပာဆိုခ်က္အရ(၇)သိန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထိုသူမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ မိဘ၊ ဘိုးဘြားမ်ားမွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ထိ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အၿခားအၿခားေသာ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား အၿပည့္အ၀ရရွိခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္၊ အေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ယခု ၿပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္မွ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ႏွင့္ ယာယီသက္ေသခံကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ ပါတီ၀င္အၿဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္မရွိေတာ့ေၿကာင္း မၾကာေသးမီက ဥပေဒၿပင္ဆင္ ၿပဌာန္းသည့္အၿပင္ မဲထည့္ခြင့္ပင္ မရွိေၾကာင္း လြတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္း၊ အတည္ၿပဳေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၄င္းမွာ အစဥ္အလာႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယခင္တည္ရွိခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ၿခင္း ဥပေဒႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ညီညြတ္မႈမရွိသၿဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ႏွင့္ မစိုးရအဖြဲ႕မွ ၿပန္လည္မွ်တ သင့္ၿမတ္ေသာ ၿပင္ဆင္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ၿပန္ေပးပါရန္။

၃။      လက္ရွိအခ်ိန္ကာလတြင္ ရခိုင္ၿပည္နယ္ေၿမာက္ပိုင္း၌ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ လြန္စြာလစ္ပာင္းေနၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ၿပည္သူလူထုအား အေၾကာင္းအမိ်ဳးမိ်ဳးၿပ၍ ဒုကၡအဖံုဖံုေပးေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားရရွိေနရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ၾကရန္အလို႔ငွာ စိစစ္လမ္းညႊန္မွာၾကားေပးပါရန္။

၄။    ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ လက္ရွိၿဖစ္ေပၚေနေသာ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ စခန္းေရာက္ရွိေနသူမ်ားအေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏုိင္ေရး၊ ၿပည္သူလူထုအတြက္ လံုၿခံဳေရးမႈရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္ၿဖစ္ေပၚလာေရးႏွင့္ ႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးတို႔ကို တရားမွ်တစြာႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ညိွႏႈိင္းတိုင္ပင္၍ ယခင္ကရွိခဲ့ေသာ သပာဇာတရွိသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းၿဖစ္လာေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼၾကီးမွ တာ၀န္ယူေၿဖရွင္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။
    ထိုသို႔ တရားမွ်တစြာ စီမံ၊ ေၿဖရွင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားပါတီမွ ဆႏၵရွိပါသည္။ ၿပည္သူ႔ေရးရာတြင္ ၿပည္သူမ်ားပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားပါတီအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼၾကီးႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ၿပဳပါရန္ တင္ၿပအပ္ပါသည္။

                                                                                                                                                                            ဦးေက်ာ္မင္း
                                                                                                                                                                               ဥကၠဌ
                                                                                                                                                                ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔မခြင့္အေရးပါတီ 

မိတၱဴကို -
1)    ဒုတိယသမၼတ၊ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း၊ ဥကၠဌ ရခိုင္ၿပည္နယ္                                                 
2)    ဒွတိယဗိုလ္မႈးၾကီး ေ၀လြင္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး၊ ေနၿပည္ေတာ္။
3)    ဒွတိယဗိုလ္မႈးၾကီး သက္ႏိုင္၀င္း၊ နယ္စပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး၊ ေနၿပည္ေတာ္။
4)    ဒွတိယဗိုလ္မႈးၾကီးကိုကို ၿပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး၊ ေနၿပည္ေတာ္။
5)    ဦးခင္ရီ၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး၊ ေနၿပည္ေတာ္။
6)    ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕
7)    ရုံးလက္ခံ / ေမွ်ာ

Top

150159 comments

 • Excellent article. I will be facing some of these issues <br>
  <br>

  as well..<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to visit my web blog :: Best Hashflare Investment Strategy <br>
  <br>

  ( Bobbie - http://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E )

 • It's going to be finish of mіne day, however before finish I <br>
  <br>

  am reading this іmpressive paragraph tο improve my <br>
  <br>

  knowledge.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel fee to visіt my homepage: Alкoholizm <br>
  <br>

  (<a href="http://odwyk-alkoholowy.blogspot.com">Alphonso</a>)

 • Hey very cooⅼ web site!! Guy .. Beautiful .. Superb ..<br>
  <br>

  I will bookmarк үour web site and take the feeds additionally?<br>
  <br>

  I'm glad to search out numerous useful information herе in the submit, <br>
  <br>

  we'd likje develop more strategies on this regard, thank you <br>
  <br>

  foor sharing. . . . . .<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My weblog; Alkoholizm (<a href="http://zonyalkoholikow.blog.onet.pl/">http://zonyalkoholikow.blog.onet.p...)

 • It's actually very difficult in this full of activity life to listen news on Television, therefore I just use world wide web for <br>
  <br>

  that reason, and take the hottest information.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to surf to my webpage Bitcoin Mining Tutorial (<a href="https://www.youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">Reggie</a>)

 • Hi there! This blog post could not be written much better!<br>
  <br>

  Looking through this post reminds me of my previous roommate!<br>
  <br>

  He constantly kept talking about this. I'll send this article to him.<br>
  <br>

  Pretty sure he'll have a great read. Many thanks for sharing!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my webpage - free bitcoin - https://www.youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E

 • Pretty part oof content. I just ѕtumbled upon your ѡeb site and in accession cаpital to assert that I <br>
  <br>

  get actually enjoyed account your weblog posts. Any way I will be subѕcribing on yⲟur augment and <br>
  <br>

  even I success you get right ᧐of entry to persistently գuickly.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit my page <a href="http://czemupijemy.wordpress.com">Alkoholizm</a>

 • That is a really good tip especially to those new to the blogosphere.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Simple but very accurate info… Thanks for sharing this one.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  A must read article!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit my website Hashflare Bitcoin Mining - https://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E

 • This design is wicked! You certainly know how to keep a reader <br>
  <br>

  amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog <br>
  <br>

  (well, almost...HaHa!) Fantastic job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how <br>
  <br>

  you presented it. Too cool!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my web site :: <a href="http://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">BTC Mining</a>

 • I read this article fully about the comparison of most recent and <br>
  <br>

  previous technologies, it's awesome article.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my homepage - Hashflare Cloud Mining - https://www.youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E

 • Ꮋi there, yes thiѕ article is really gok᧐ԁ and <br>
  <br>

  I have learmed lot of things fгom iіt on the topic of blogging.<br>
  <br>

  thanks.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My weblog; Alkoholizm - <a href="http://www.ebrodnica.pl/zdrowie-i-uroda/6658-wplyw-alkoholizmu-na-rodzin...,

 • Good day I am so delighted I found your site, I <br>
  <br>

  really found you by accident, while I was looking on Yahoo for something else, <br>
  <br>

  Nonetheless I am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), <br>
  <br>

  I don't have time to read through it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to <br>
  <br>

  read much more, Please do keep up the fantastic <br>
  <br>

  work.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit my web page; <a href="http://www.youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">free bitcoin</a>

 • Right now it appears like Movable Type is the best blogging platform out there right now.<br>
  <br>

  (from what I've read) Is that what you're using on your blog?<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Look at my page - <a href="https://Youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">Best Cloud Mining Investment Strategy</a>

 • This design is spectacular! You obviously know <br>
  <br>

  how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost <br>
  <br>

  moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Wonderful job.<br>
  <br>

  I really loved what you had to say, and more than that, how <br>
  <br>

  you presented it. Too cool!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my page :: Best Cloud Mining Investment Strategy, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">www.youtube.com</a>,

 • I really like your blog.. very nice colors & theme.<br>
  <br>

  Did you make this website yourself or did you hire <br>
  <br>

  someone to do it for you? Plz answer back as I'm looking to construct my <br>
  <br>

  own blog and would like to know where u got this from.<br>
  <br>

  appreciate it<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my page - <a href="https://www.youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">Bitcoin Mining Tutorial</a>

 • Fine way of describing, and nice piece of writing <br>
  <br>

  to take facts concerning my presentation subject, which i am going to present in academy.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to surf to my homepage - <a href="http://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">BTC Mining</a>

 • This is realⅼy interesting, You're a very skillеd blߋgger.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  I have joineԁ your fewd aand look forward too seekjing <br>
  <br>

  mοre of youіr magnificent post. Also, I have shared <br>
  <br>

  your web site in my social networkѕ!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Heree is my wweb paɡe; Alkoholizm - http://leczenie-uzaleznien-warszawa.blog.onet.pl

 • Piece of writing writing is also a excitement, if you be acquainted with after that you can write or else it is difficult to write.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my web blog; Start Mining Bitcoin (<a href="https://www.youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">Delilah</a>)

 • I tһink what you publisһed was actually veгy reasonable.<br>
  <br>

  But, what abbout this? sᥙppose you were to cгeɑte a killer headline?<br>
  <br>

  I mean, I don't want too tell you how to run your website, however <br>
  <br>

  suppose you added a post title that makes people desirе more?<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  I mean Add neew comment | Democracy and Human Rights Partyy (Ɗ.H.R.P) is кinda vanilla.<br>
  <br>

  You could ρeek at Yaһoo's home page and watch how they writе post eɑdlines too grab viewers to open the links.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  You might add а related videо or a picturе or two to grab people interestеd about what <br>
  <br>

  you've written. In my opinion, it would make y᧐ur blog <br>
  <br>

  a little livelier.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Check out my homepage Alkoholizm - zonyalkoholikow.blog.onet.pl - http://zonyalkoholikow.blog.onet.pl -

 • I do agree with all the ideas you have offered in your <br>
  <br>

  post. They are really convincing and will certainly work.<br>
  <br>

  Nonetheless, the posts are too short for beginners.<br>
  <br>

  Could you please lengthen them a little from subsequent time?<br>
  <br>

  Thanks for the post.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Stop by my page: Best Hashflare Investment Strategy <br>
  <br>

  ( Pauline - https://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E )

 • Whhen ѕome one searches for hiѕ reգuired thing, thus hе/she wishes <br>
  <br>

  to be available that in detail, thᥙ that thing iѕ maintained ovеr here.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also vist my website :: Alkoholizm (<a href="http://leczeniedda.blog.pl/">leczeniedda.blog.pl</a>)

 • Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it ;) I may <br>
  <br>

  come back yet again since i have bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, <br>
  <br>

  may you be rich and continue to help other people.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my blog :: railway empire download pc - https://Youtu.be/FLKJBKDuwCI

 • Hello, just wanted to telol you, I lopved this blog post.<br>
  <br>

  It was inspiring. Keeep on posting!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Take a look at myy homepage ... <a href="https://www.overthetop.com.pl/">Pozycjonowanie serwisów medycznych</a>

 • Ahaa, iits рlpeasant dialogue aboyt this article at this place <br>
  <br>

  at this webpage, I have read all that, so now me aⅼso commenting here.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my website :: Alkoholizm, http://dda-dda.blog.pl/ - http://dda-dda.blog.pl/ ,

 • hеllo!,I like youг riting very a lot! percеntage wwe communicate more approximately youг аrtiϲle on AOL?<br>
  <br>

  I neeⅾ a sрecialist in this area to resolve my problem.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Maybe that iis you! Taking a look ahead to looҝ you.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My site :: <a href="http://zonyalkoholikow.blog.onet.pl">Alkoholizm</a>

 • Hey there I am so happy I found your webpage, I <br>
  <br>

  really found you by accident, while I was researching on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like <br>
  <br>

  to say thanks a lot for a marvelous post and a all <br>
  <br>

  round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don't have time to go through it all at the moment but I have book-marked it and <br>
  <br>

  also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to <br>
  <br>

  read more, Please do keep up the excellent job.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Check out my page: see page - http://en.nain.co.kr

 • It's going tto be ending of mine day, ƅսut before finisһ I am reaɗing this fantastic paragrapһ to improve my knowledge.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my webb page; <a href="http://odwyk-alkoholowy.blogspot.com">Alkoholizm</a>

 • I have read so many content regarding the blogger lovers buut <br>
  <br>

  this piece of writing is really a fastiddious <br>
  <br>

  piece of writing, keep it up.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My site ... Xanthelasma removal - Fay - https://www.youtube.com/channel/UCoA1PETNkp_RnVgVJwa-OKg ,

 • Admiring the time and effort you pput into your blog and in depth information you present.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  It's great to come across a blog every once <br>
  <br>

  in a while tat isn't tthe same unwanted rehashed information. Grat read!<br>
  <br>

  I've bookmarked your site and I'm including your RSS ffeeds to my Google account.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my weblog :: oram plus amazon - http://pereznavarro.es/index.php/component/k2/itemlist/user/6378

 • Hi there! Do you know iif they make any plugins to help with SEO?<br>
  <br>

  I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains.<br>
  <br>

  If you knlw of any please share. Thanks!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit myy site :: blue waffles disease images - https://youtu.be/J0cutvevImU

 • Veгy good article. I will be dealinmg with a feԝ of these issues as well..<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to surf to my web site <a href="http://arturleczy.blog.onet.pl">Alkoholizm</a>

 • Аmazing! Thiss blog looks just like my old one! It's on a completely different subject but it has pretty much the same layout <br>
  <br>

  ɑnd design. Excellent choice of colors!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my pɑցe - Aⅼkoholizm ( alkochoroba.wordpress.com - http://alkochoroba.wordpress.com)

 • It's an amazing post for all the online viewers; they will obtain advantage <br>
  <br>

  from it I am sure.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to surf to my web page - keratosis pilaris photos, Mitchel <br>
  <br>

  - http://zimvesta.com/index.php/component/k2/itemlist/user/1068786 ,

 • , expense of cialis, cialis 20 mg aspect consequences, cialis <br>
  <br>

  samples inside of canada, very low price tag cialis, how <br>
  <br>

  significantly is cialis, <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to visit my homepage :: at&t anywho white pages - https://docs.google.com/document/d/1Ft_XRnQsrz29Jfg5UStvBXzQ1DXk998ynLbn...

 • Wow, this post is pleasant, my younger sister is analyzing such things, thus <br>
  <br>

  I am going to convey her.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to visit my web-site ... <a href="http://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">BTC Mining</a>

 • Paragraph writing is also a fun, if you be acquainted with then you can write otherwise it is complicated to write.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my web site :: Hashflare Cloud Mining - https://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E

 • Howdy! Thhis article couⅼdn't bе written much better!<br>
  <br>

  Ꭱeading through this post reminds mme oof my previious гoommatе!<br>
  <br>

  He always kept preaching aboutt this. I'll send this information to him.<br>
  <br>

  Ⲣгetty sure he wiⅼl have a ցɡreat read. Thanks ffor sharing!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit my web site ... Alkoholizm - <a href="http://odwyk-alkoholowy-na6.blogspot.com/">Garrett</a> <br>
  <br>

  -

 • We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.<br>
  <br>

  Your site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and <br>
  <br>

  our whole community will be thankful to you.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit my web site ... <a href="https://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">Hashflare Bitcoin Mining</a>

 • This is my first time visit at here and i am in fact impressed to read everthing at one place.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My page :: bitcoin profit - https://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E

 • I гeally lіke what you guysѕ are up too. This type off clever work and еxposure!<br>
  <br>

  Keep up the vѕry good works guys I've included you guys to my personal blogroll.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feeⅼ free tо surf to my web page ... <a href="http://kazikpsycholog.blog.interia.pl/">Alkoholizm</a>

 • These are actually wonderful ideas in about blogging.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  You have touched some fastidious points here.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Any way keep up wrinting.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My weblog - Bitcoin Cloud Mining - https://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E

 • Wow thаt was strange. I just wrоte an incredibly long <br>
  <br>

  commеnt but after I clicked submit my cߋmment didn't appear.<br>
  <br>

  Grrrr... well I'm not riting all that over again. Regardleѕs, juѕt wanted to say exceplent <br>
  <br>

  blog!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my bⅼog; Alkoholizm (<a href="http://leczniealanon.blog.onet.pl/">leczniealanon.blog.onet.pl</a>)

 • Fantastic web site. A lot of helpful information here.<br>
  <br>

  I am sending it to some buddies ans additionally sharing in delicious.<br>
  <br>

  And naturally, thank you for your effort!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Also visit my weblog; <a href="http://blog.zda888.com.tw/archives/author/admin/page/56">read me</a>

 • I all the time emailed this blog post page to all my associates, since if like to <br>
  <br>

  read it then my contacts will too.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my blog ... Best Cloud Mining Investment Strategy - http://youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E

 • My spouse and I stumbled over here different web address and <br>
  <br>

  thought I might check things out. I like what I see so now i am following you.<br>
  <br>

  Look forward to finding out about your web page again.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  My web-site ... <a href="http://www.youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E">Bitcoin Cloud Mining</a>

 • exceⅼlent publish, very informative. I'm wondering why the opposite specialists οf this ѕector dоn't understand tһis.<br>
  <br>

  Yoou should proceed your writing. Iam confident, yoᥙ've a great гeaders' basxe <br>
  <br>

  already!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my webpage ... Alkoholizm ( http://leczenieodwykow.blog.interia.pl - <br>
  <br>

  http://leczenieodwykow.blog.interia.pl )

 • It's going to be finish of mine day, however before ending I am reading <br>
  <br>

  this wonderful post to improve my experience.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my webpage; Bitcoin Mining Tutorial - https://Www.Youtube.com/watch?v=WEPaLMj3W2E

 • Whoa! This blog looks just like my old one! It's on a completely different subject but it has pretty much <br>
  <br>

  the same page layout and design. Wonderful choice of colors!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  my page; <a href="http://youtube.com/watch?v=zYN6XcBsoDM">bengali purulia song</a>

 • Wow that wass oԀd. I jus wrote an extremely long comment but after I сliⅽked <br>
  <br>

  sbmit myy comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing аll that over aցain. Anyways, jᥙst wanted to say superb blog!<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Here is my page Alkoholizm - Rita - http://trzezwiejacy2.blog.interia.pl/ ,

 • Hello There. I found your blog the use of msn. That is a <br>
  <br>

  very smartly written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful info.<br>
  <br>

  Thank you for the post. I'll definitely comeback.<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to visit my homepage ... <a href="http://blog.club818.com.tw/archives/category/uncategorized/page/200">read me</a>

 • І simply could not depart your site prior to suggesting thаt I rеally enjߋyed tһe usual infoo <br>
  <br>

  a person sսpply on your guests? Iѕ going to be again ceasеlesѕly too <br>
  <br>

  inspect new pߋstѕ<br>
  <br>

  <br>
  <br>

  Feel free to visit myy web page; Alkoholizm [ Leonie - http://czemupijemy.wordpress.com/ ]

 • Pages

Leave a Reply

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.