(က) ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းပုိင္ခြင့္ ဆက္ခံပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ခ) မိရိုးဖလာ စိုက္ပ်ိဳးေရးမွ ေခတ္မွီတိုးတက္ေသာ စက္မႈလယ္ယာစနစ္သို႔ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ေျပာင္းလဲလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။

(ဂ) ဆန္စပါး အပါအဝင္ လယ္ယာထြက္ သီးႏွံမ်ား၏ ေဈးႏွံဳးကို ေဈးကြက္ႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ိဳး ႀကိတ္ခြဲ ေရာင္းဝယ္ခြင့္ ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

(ဃ) ေျမလြတ္ ေျမရိုင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္၍ ေျမမဲ့ ယာမဲ့ လယ္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ မူလလုပ္ကိုင္ခြင့္ရ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားမည္။

(င) ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ လယ္ယာလုပ္ငန္း က႑ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို ထိခိုက္ပ်က္ဆီးေစမည့္ လုပ္ငန္း ကိစၥရပ္မ်ားကို ေလ့လာစိစစ္၍ စနစ္တက် ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားမည္။

(စ) စုိက္ပ်ိဳးေရး သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား၊ မ်ိဳးေကာင္း မ်ိဳးသန္႔ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္း လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို နိုင္ငံျခား/ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားႏ်ွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေတာင္သူလယ္သမား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္။

(ဆ) ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ နစ္နာ ဆံုး႐ွံဳးမႈမ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ျပက္သနာအေရးကိစၥမ်ားအား ေတာင္သူလယ္သမား အက်ိဳးအတြက္ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ေတာင္သူလယ္သမား အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ကို အားေပးမည္။